Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Byggnadspriset

Vi delar årligen ut ett byggnadspris. Priset delas ut till byggherre och arkitekt. Det ska vara för en uppförd byggnad eller anläggning, som med hög kvalitet i såväl utformning som utförande långsiktigt tillför samhället identitet och karaktär.

Vår verksamhet Bygg Miljö föreslår kandidater till byggnadspriset. Tekniska myndighetsnämnden tar sedan beslut om pristagare. Om inga anmälda kandidater bedöms uppfylla kraven kan nämnden besluta att inte dela ut priset.

Tidigare vinnare

Mellan åren 2006 och 2011 delades inget pris ut, inte heller 2013 och 2016.

Nybyggnad enbostadshus Stenungsön.

Motivering

"Villa Obert står på Stenungsön – en sparsamt bebyggd och naturskön miljö. Läget nära vattnet erbjuder en fantastisk utsikt och var utgångspunkt i planering och disponering av såväl utvändiga som invändiga ytor. Terrängen kring villan faller kuperat mot vattnet. Tomten har karaktär av naturmark, där tallar, ljung och högt gräs samsas med klippor av bohuslänsk granit.

Huset, som är utfört i ett plan, är placerat på en avsats i tomtens övre del och får en närmast suterränglik inordning. Från den bakomliggande bebyggelsen är huset endast bitvis synligt och från vattnet är byggnaden delvis skymd - byggnaden underordnar sig landskapet.

Fasaderna har klätts i svart träpanel likt grannbyggnaden samt sportstugan som stod på tomten tidigare och förankrar huset i dess sammanhang, samtidigt som ett enklare formspråk har valts framför de traditionella referenserna runtom. Stora öppna glaspartier mot havet i sydost och kvällssolen i nordväst skapar kontrast i förhållande mot de slutna fasadpartierna som vetter mot grannarna.

Huset har en strikt komponerad plan; en serie funktioner inordnade i formen av en kvadrat. Huset är ritat efter familjens vardagsbehov idag, men är också tänkt att vara hållbart över tid och klara föränderliga behov. Materialen är få och koordinerade i en skandinavisk palett.

Huset är uppbyggt av prefabricerade vägg- och takelement av trä, byggda i en fabrik i närheten och sammanfogade på plats. Modern installationsteknik tillsammans med en kompakt byggnadsvolym gör att energiförbrukning är låg trots en större byggnadsyta. Dessutom har alla byggnadsmassor omhändertagits lokalt."

Byggherre

Jonas och Emma Obert

Arkitekt

Fredrik Castilla på Fransroy AB.

Tillbyggnad enbostadshus på Stenungsön 1:201.

”På Stenungsön ligger denna spännande tillbyggnad där arkitekten har sammanlänkat ett befintligt hus med ett nytt orangeri och ett nytt entréparti. Husets svarta volym anpassar sig väl till den omgivande bebyggelsen och uttrycket blir ett traditionellt hus med mycket väl avvägda och diskret anpassade moderna tillägg. Huset har tillkommit i ett nära samarbete
mellan arkitekt, beställare och hantverkare.

Exteriört bildar de tillagda volymerna en enhet med den tidigare byggnadskroppens volym. Det tillagda känns naturligt och får byggnaden att upplevas som en ny helhet och inte som ett tillbyggt hus.

Huset ligger i en lummig och kuperad trädgård och har anpassats till sin omgivning. Naturtomten har bevarats i möjligaste mån och medger vackra utblickar från de nytillkomna rummen av glas. Huset har en fantastisk utsikt åt väster och det nya orangeriet knyter an mot trädgårdssidan åt söder vilket ger en privat känsla. Inomhus ansluter orangeriet till köket med ett rum som sträcker sig hela vägen upp i nock där en korridor blivit en invändig vacker balkong med en utsikt som förhöjer upplevelsen av rummet.

Kreativiteten i entrépartiets planlösning återspeglas i fasaden. Det transparenta uttrycket skapar en kontakt med naturen. Hantverket är raffinerat med omsorg kring materialval och möten mellan golv, väggar och tak. Exteriört lyfter glaspartierna i orangeriet och entrépartiet hela huset och ger det en traditionell och samtidigt modern karaktär med en renhet och
enkelhet som känns igen från den klassiska skandinaviska design- och arkitekturtraditionen.
Villa Forsberg är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär och förutsättningar.

Det är en om- och tillbyggnad som är genomarbetad i sin utformning från del till helhet. Med skärpa har man skapat ett uttrycksfullt hus som tar för sig men samtidigt är återhållsamt och sparsmakat.”

Byggherre

Laura och Martin Forsberg

Arkitekt

Jonas Söderström, PE Teknik & Arkitektur

Nybyggnad enbostadshus Bärby 1:19

Motivering

"I Bärby hittar vi en villa som hänger ut över berget och tar för sig och utnyttjar den imponerande utsikten över havet och Stenungsund. En känsla av husen på bergsklipporna i Los Angeles men anpassat till ett nordiskt uttryck på västkusten i Stenungsund.

Villan som familjen själva skickligt ritat utan hjälp av erfaren arkitekt, ligger i en vinkel som ansluter och landar i bergskullen till väster och fortsätter sedan och sticker rakt ut mot norr och utsikten. Att vända villan mot norr är inget nytt. Förr i tiden vändes ofta finare hus mot norr för att på så sätt få utsikten belyst. Idag när vi har välisolerade hus är en annan anledning att kunna kontrollera värmeinstrålningen och solbländningen på ett miljösmart sätt utan solskydd som inkräktar på fasadens gestaltning.

Tomten har delats in efter terrängen i två tydliga delar. Husets vinkel skapar en tydlig entréplats i söder med rejäl yta mellan gatan och bygganden. Fasaden mot gatan med mindre fönster tillåter ingen insyn och är en plats som medger en frikostig och välkomnande trädgårdsentré. Samtidigt på andra sidan huset mot bergskullen inramas en trädgårdsdel mot väster av mer privat karaktär. Här har fasaden stora fönster med ogenerade siktlinjer och vyerna mot horisonten.

Kreativiteten i lösningarna både på insidan och utsidan avspeglas tydligt i slutprodukten. Strävan av rena linjer och ett modernt uttryck finns överallt. Fönster, dörrar och skåp följer från golv till tak och blir en del av helheten utan passbitar, klumpiga fogar och lister. De flesta detaljer och materialmöten är noga genomtänkta och den som beskådar byggnaden kan verkligen glädjas över att hantverkarna till fullo har fått använda all sin yrkeskunskap för att stolta kunna visa upp ett stiligt resultat. Ett resultat där allt passar in och inga nödlösningar har tagits till.

Alla har inte möjligheten eller drivkraften att bygga en villa som denna i Bärby. Men att någon har gjort det, satsar i kommunen och därmed höjer livsglädjen i hela området kring Getskär och Stenungsunds kommun är något vi alla kan vara stolta över. Huset både sticker ut och smälter in i omgivningen på ett positivt sätt. Sammanvägt kan Stenungsund kommun utan tvivel utse Villa Fernström som vinnare av årets byggnadspris."

Byggherre

Linus Fernström och Karin Persson

Arkitekt

Linus Fernström

Nybyggnad Hogias kontorshus, Nösnäs 1:285

Motivering

”Hogias nya kontorshus är uppfört på ett fördelaktigt läge nära havet, Stenungsunds centrum och länsväg 160. Byggnaden har en asymmetrisk planform och ett brant sadeltak med utskurna generösa fönsterpartier för de övre successivt indragna våningarna. Den gula och gråa färgen anknyter till företagets varumärke och byggnaden utgör ett landmärke vid infarten till Stenungsund, oavsett om man färdas på land eller till sjöss. Utöver de arkitektoniska kvaliteterna uppvisar byggnaden goda energivärden, med en beräknad energiförbrukning som är betydligt lägre än gällande myndighetskrav.”

Byggherre

Hogia

Arkitekt

Gert Wingårdh

Enbostadshus på Strandnorum 1:162

Motivering

Strandnorum 1:162 är en byggnad med ambitioner. Planlösningen har en dynamisk form som likt en vinge fångar upp landskapets dynamik. Kök och vardagsrum är orienterade mot söder och väster på ett förtjänstfullt sätt. Byggnaden har ett fantasifullt anslag med postmodernt lekfull attityd som genomsyrar såväl exteriör som interiör.

Byggherre

Soile och Arne Algeröd

Arkitekt

Arne Algeröd

Enbostadshus på Höga 2:12.

Motivering

Byggnadspriset delas ut till ett hus som har stark karaktär. Med sitt moderna materialval och tolkning av det traditionella sadeltakshuset visar projektören att man kan bygga innovativt med hänsyn till omgivningen och med god energihushållning.

Byggherre

Linus och Hedvig Pilebo

Arkitekt

Su Andersson, Mats & Arne Arkitektkontor

Flerbostadshus, Kopper 2:298 (Bergsvägen 49).

Motivering

Byggnadspriset delas ut för en nybyggnad av ett flerbostadshus som på ett förtjänstfullt och resurseffektivt sätt har tillskapat nya bostäder och samtidigt ett riktmärke i området.

Byggherre

Stenungsundshem

Arkitekt

Frida C Johansson, Skanska Teknik

Om- och tillbyggnad av affärshus, Stenung 1:108.

Motivering

Byggnadspriset delas ut för en om- och tillbyggnad av affärshus som på ett förtjänstfullt sätt har tillskapat ett för det välbesökta området behövligt riktmärke med ett karaktäristiskt formspråk som ger ny identitet till såväl byggnaden som området.

Byggherre

Stenungsund Strandplan AB

Arkitekt

Hellenius-Bergelin Arkitekter AB

Nybyggnad av bisättningsbyggnad vid Norums kyrka, Kyrkenorum 7:2.

Motivering

Byggnadspriset delas ut till en byggnad som med en unik, tidlös form förenar karaktärsfull rofylldhet med god funktion, välavvägda materialkombinationer och hög kvalitet i genomförandet.

Byggherre

Svenska kyrkan, Norums församling

Arkitekt

Joaquim Tarrasó

Nybyggnad av kontorshus på Nösnäs 1:300.

Motivering

En byggnad vars exteriör ger Stenungsunds södra infart efterlängtad karaktär och identitet och för en behandling av närmiljö och interiör som vittnar om en påfallande omsorg om brukare och besökare.

Byggherre

Nösnäs Strand Fastighets AB

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Nybyggnad av enbostadshus på Stenungsön 1:181.

Motivering

För en nybyggnad som smälter in i Stenungsöns kulturhistoriska miljö genom en utformning i vilken man fortfarande anar det gamla badhuset från förr, samtidigt som en tilltalande egen identitet skapats.

Byggherre

Malin och Håkan Andreasson

Arkitekt

Katarina Hallin och Kent Annbrink

Nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus på Anrås 1:213-1:228.

Motivering

För välstuderade planlösningar och fasader präglade av en tilltalande enkelhet, som tillsammans med välavvägda materialkombinationer och hög kvalitet i utförandet skapar ett bostadsområde med identitet och trivsel.

Byggherre

HSB Produktion AB

Arkitekt

Liljewall Arkitekter AB, Per-Henrik Johansson

Ombyggnad av riksväg 160.

Motivering

Med anmärkningsvärd ambition, kvalitet och känsla för helhet har det skapats en inbjudande infart till Stenungsund, som erbjuder bilister, cyklister och gående en trafiksäker miljö, inramad av välstuderade detaljlösningar av bergskärningar, slänter och vegetation och med hänförande utblickar över Hakefjorden.

Byggherre

Vägverket Region Väst, vägdirektör Per Erik Winberg.

Arkitekt

Vägverket Region Väst, projektledare Anders Mikaelsson.

Nybyggnad av industribyggnad på Näs 1:259.

Motivering

Priset delas ut för ett ambitiöst ansvarstagande för den yttre miljön och för en distinkt byggnadsutformning med ett formspråk som uttrycksfullt förmedlar karaktär och identitet.

Byggherre

Provexa AB

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Nybyggnad av kontorsbyggnad på Nösnäs 1:294.

Motivering

Byggnaden, som är mycket väl anpassad till det bohuslänska landskapet, har getts en exteriör med självsäker identitet och en harmonierande interiör som erbjuder arbetsplatser med unika kvaliteter.

Byggherre

Hogia AB, Åse Hogsved

Arkitekt

Wingårdh Arkitektkontor AB, Gert Wingårdh

Kallbadhus på Stenungsön 1:209.

Motivering

Med sin diskreta utformning och sina välgjorda detaljer smälter kallbadhuset in i helhetsmiljön, samtidigt som det påminner om och levandegör en badtradition som en gång var upphovet till bebyggelsen på Stenungsön.

Byggherre

AB Stenungsöns Havsbad, Bengt Wigstrand

Arkitekt

Christian Lundwall Arkitekter AB, Christian Lundwall

Nybyggnad av enbostadshus och garage på Stenungsön 1:183.

Byggherre

Inger och Per Knuts

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Nybyggnad av bostadshus och stall på Anrås 4:12.

Byggherre

Susanne och Håkan Sohlberg

Arkitekt

Susanne och Håkan Sohlberg
HM-hus, Johnny Svenungsson

Tillbyggnad av enbostadshus på Stenung 103:9.

Motivering

Priset delas ut för en ambitiös renovering som under såväl projektering som byggande har genomförts med mycket kunskap, skicklighet och vilja.

Den till originalutförande återskapade byggnaden utmärks av en rad unika detaljer, nytillverkade eller återanvända, som samverkar till en tidstrogen helhet.

Med sin finstämda färgsättning anpassas byggnaden till miljön på Kyrkberget och utgör en källa till glädje för betraktare och en inspirationskälla för byggare.

Byggherre

Gunnel Olsson

Arkitekt

Mats & Arne Arkitektkontor AB

Nybyggnad av enbostadshus på Anrås 43:1.

Motivering

Priset delas ut som ett erkännande av ambitionen att ta tillvara och föra vidare traditionella byggnadsformer som naturligt låter sig inpassas i känsliga miljöer. Detta konkretiseras här i material, färger och volymer som tillsammans med omgivningen bildar en helhet med historisk förankring.

Byggherre

Inger och Bengt Ahlström

Arkitekt

Douglas Berntsson

Entrébyggnad på Hog 4:1.

Byggherre

Berol Nobel AB

Om- och tillbyggnad av Nösnäsgymnasiet på Nösnäs 1:7.

Motivering

Tillbyggnaden till Nösnäsgymnasiet är en lyckad kompromiss mellan en anpassning till den befintliga byggnaden och att ge det nya en egen identitet. Byggnadens interiör annonserar kunskap och omsorg om faktorer som funktion, trivsel och elegans. Planlösningens enkelhet i kombination med de rustika, genuina materialen tillfredsställer såväl förvaltare som brukarnas krav. Valet av material, sten och trä, ger en återspegling av den bohuslänska skärgården.

Byggherre

Stenungsunds kommun

Arkitekt

SHL Arkitekter AB, Reine Unger

Sidan uppdaterad: 2024-04-07