Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tekniskt samråd och startbesked

I samband med att du får ett positivt beslut om bygglov får du också information om att du ska boka ett möte för tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet får du beslut om startbesked. Du behöver ett startbesked för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd.

Tekniskt samråd

I samband med att du får ett positivt beslut om bygglov får du också information om att du ska boka ett möte för tekniskt samråd. När du kontaktar byggnadsinspektören för att boka tiden får du även information om vilka handlingar som du ska ha med till det tekniska samrådet. Under det tekniska samrådet kan det ibland komma fram att fler handlingar behöver lämnas.

Behöver du lämna handlingar inför det tekniska samrådet gör du det via vår e-tjänst:

Handlingar inför tekniskt samråd

Vad är ett tekniskt samråd?

Vid det tekniska samrådet går vi igenom ditt projekt. Vi tittar på omfattningen, utformningen och de tekniska lösningar i ditt projekt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha ett underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

När hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd ska hållas i större projekt och i komplicerade ärenden. Det är till exempel vid nybyggnad av bostadshus och större tillbyggnader. Vi kallar till ett tekniskt samråd i beslutet om bygglov. Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta byggnadsinspektören för att bestämma en tid. Det är viktigt att du är ute i god tid innan planerad byggstart. Då hinner du ta fram eventuella handlingar eller göra ändringar efter samrådet. Det kan behövas för att du ska kunna få ett startbesked och få börja bygga.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Det tekniska samrådet hålls hos verksamheten för Bygg Miljö i kommunhuset i Stenungsund.

Vem ska vara med på ett tekniskt samråd?

 • Handläggande byggnadsinspektör
 • Kontrollansvarig
 • Byggherre

I vissa fall kan andra berörda vara med, till exempel arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

Vad görs på ett tekniskt samråd?

På ett tekniskt samråd diskuterar vi hur arbetet och arbetsplatsen ska planeras och organiseras. Vi går igenom handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning:

 • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen
 • bärförmåga
 • brandskydd
 • hygien, hälsa och miljö
 • bullerskydd
 • säkerhet vid användning
 • energihushållning
 • bredband.

På det tekniska samrådet bestämmer vi när vi ska genomföra eventuella arbetsplatsbesök och när vi ska ha slutsamråd.

Ibland kan det finnas behov av ytterligare tekniska samråd.

Kommunen dokumenterar det tekniska samrådet i ett protokoll. Det skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Byggherren och den kontrollansvarige ska ha träffats och gått igenom projektet tillsammans innan det tekniska samrådet, så att ni båda vet vem som har vilket ansvar.

Startbesked

Efter det tekniska samrådet får du beslut om startbesked. Du behöver ett startbesked för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte med att du har fått ett beviljat lov. Börjar du bygga utan startbesked ska vi enligt plan- och bygglagen ta ut en sanktionsavgift.

Från den 1 juli 2018 har vi en ny förvaltningslag som säger att du inte får påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:

Post- och Inrikestidningar Länk till annan webbplats.

När får man startbesked?

Du får ett startbesked när åtgärden antas uppfylla lagkraven. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet eller efter att ytterligare tekniska ritningar och dokument har lämnats in.

Din lösning för vatten och avlopp behöver vara godkänd innan vi kan ge ett startbesked.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar du ska lämna in för att du ska få ett slutbesked.

Det står också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll.

I startbeskedet ska vi även upplysa om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om dispens för strandskydd, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31