Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Svartbygge, olovligt byggande

Om du anser att någon har byggt olovligt, ett svartbygge, kan du göra en tillsynsanmälan till oss. Om du som fastighetsägare eller byggherre påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande.

Anmälan om svartbygge, olovligt byggande

Om du anser att en fastighetsägare har gjort en olovlig åtgärd, så kan du göra en anmälan om olovligt byggande. En tillsynshandläggare kommer då granska åtgärden och se om den är godkänd eller om en anmälan eller lov krävs.

För att vi ska kunna utreda tillsynsärenden som kommer in behöver det finnas anledning att anta att något har skett i strid med plan- och bygglagen (2010:900). Vi behöver därför tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare med ett ärende. Ärenden där det finns risker för människors hälsa och säkerhet har högst prioritet.

En fastighetsägare får göra vissa åtgärder utan att det krävs någon anmälan eller bygglov. Läs gärna mer kring vad en fastighetsägare får göra för åtgärder innan du skickar in din anmälan.

Behöver jag bygglov?

Om du vill lämna en anonym anmälan

Anonyma anmälningar är tillåtna men ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att
vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och vi kan inte skicka
eventuella beslut i ärendet till dig.

Tänk på att om du skickar in en anmälan med e-post alternativt uppger ditt namn i telefon i samband med en anmälan är du inte anonym.

Om du önskar vara anonym kan du antingen lämna din anmälan i pappersform till Kontaktcenter i vårt kommunhus eller i vår brevlåda utanför kommunhusets entré, eller skicka den med post till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund.

Tänk på att inte skriva några person- eller kontaktuppgifter i brevet du lämnar.

Information som behöver vara med i anmälan

Minimum krav:

 • Vad har hänt?
 • Utförlig beskrivning med exempelvis mått, utseende, avstånd till gränser.
 • På vilken plats har det skett?
 • Fastighetsbeteckning eller adress och gatunummer.
 • När inträffade eller byggdes det som anmäls?
 • Finns det risk för olycka till följd av det som skett?

Om möjligt så vill vi gärna ha information kring:

 • Under hur lång tid har det pågått?
 • Finns det fotodokumentation som kan skickas in?
 • Möjlighet att markera på karta?
 • Kan vi kontakta anmälaren för ytterligare information?
  För- och efternamn, samt telefonnummer eller e-postadress.
 • Eventuell övrig information.

Om du byggt olovligt

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. För detta måste vi ta ut så kallade byggsanktionsavgifter.

Så snart det finns en anledning att anta att någon har utfört en olovlig åtgärd ska tekniska myndighetsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande. I en del fall kan bygglov beviljas i efterhand, i andra fall måste den olovliga åtgärden rivas. Det är tekniska myndighetsnämnden som tar beslut i dessa ärenden.

Byggsanktionsavgifter

Vi tar ut byggsanktionavgifter om du:

 • utför en bygglovspliktig åtgärd utan beviljat bygglov
 • påbörjar en byggnation utan startbesked
 • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
 • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om sådan krävs
 • river en byggnad inom detaljplanerat område utan att ha rivningslov
 • inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser utför en åtgärd som schaktning och fyllning mer än en halv meter utan att ha marklov. Detta gäller även för trädfällning om det i detaljplanen/områdesbestämmelserna står att marklov krävs.
 • inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd (rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad/rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp, ändring i bärande konstruktion, nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, något som påverkar brandskyddet i en byggnad, underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde).

Hur stor är avgiften?

Hur stor avgiften blir beror på vilken överträdelse du gör. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Vi är skyldiga att ta ut avgiften. Du får alltid möjlighet att yttra dig innan vi tar ut avgiften.

Avgifterna regleras i plan- och bygglagen

Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen (Lag 2011:338) Länk till annan webbplats.
Reviderad till och med SFS 2013:308

Olovligt byggande regleras i plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats.
Reviderad till och med SFS 2013:307

Sidan uppdaterad: 2024-03-31