Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Strandskydd

Stränder är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet får alla tillgång till våra stränder. Det skyddar också djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Att bygga eller göra ändringar i ett strandskyddat område är i allmänhet inte tillåtet. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, en så kallad dispens från strandskyddsreglerna. För att dispens ska kunna medges behöver det finnas särskilda skäl och att strandskyddets syften ska bibehållas.

Här finns strandskydd

Strandskyddet finns vid alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. Om ett område är särskilt känsligt kan strandskyddet utökas till 200 eller 300 meter. Stora delar av Stenungsundskusten har utökat strandskydd. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter.

Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta Verksamhet Bygg Miljö. Strandskyddsområden finns också utmärkta i vår Kartportal:

Strandskydd i Stenungsund (kartportalen)

Vad innebär strandskydd?

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Reglerna gäller även om du äger marken. Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du först ansöka om strandskyddsdispens.

Utan dispens är det inte tillåtet att bygga nya byggnader eller göra förberedelsearbeten inför byggnation som till exempel att gräva eller schakta. Det krävs också strandskyddsdispens för att ändra byggnaders användning eftersom det kan vara avhållande för allmänheten, till exempel om en sjöbod görs om till ett fritidshus. Så länge en byggnad eller annan anordning ska användas till samma sak som förut är det däremot oftast tillåtet att göra underhåll eller en mindre renovering. Andra åtgärder som inte är tillåtna utan dispens är att anlägga bryggor, sätta upp staket och fälla träd. Det är inte heller tillåtet att göra ett område mindre tillgängligt för allmänheten genom att exempelvis ställa utemöbler på en brygga eller sätta upp skyltar som kan vara avhållande. Du får inte heller försämra för växter och djur.

Särskilda skäl för dispens

För att en strandskyddsdispens ska kunna beviljas måste det finnas ett särskilt skäl. Samtidigt får inte åtgärden påverka strandskyddets syften negativt, det vill säga försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet. En bedömning görs i varje enskilt fall och den enskildas intressen ska också vägas in i bedömningen. De särskilda skäl som kan användas kommer från lagtexten i miljöbalken.

Särskilt skäl 1: Området har redan tagits i anspråk

Till områden som redan har tagits i anspråk räknas ofta mark inom en etablerad hemfridszon eller tidigare beslutad tomtplats runt ett bostadshus. Marken ska ha tagits i anspråk på ett lagligt sätt.

Särskilt skäl 2: Avskilt från stranden

Ett område kan ha blivit avskilt från stranden genom att människor har exploaterat intilliggande mark. För att skälet ska kunna användas ska allmänheten på ett tydligt sätt vara hindrad från att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Det gäller till exempel om det rör sig om en större järnväg eller väg med mycket trafik, sammanhållande bebyggelse i flera riktningar eller inhägnande industriområden.

Särskilt skäl 3: Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten

Det särskilda skälet kan användas för att ansöka om anläggningar som behöver vara vid vattnet till exempel en båtbrygga eller en hamn. Inom prövningen ska det också bedömas om behovet av åtgärden kan tillgodoses utanför området, till exempel om det finns en gemensam brygga i närheten där du kan förvara din båt.

Särskilt skäl 4: Utvidga en pågående verksamhet om utvidgningen inte kan göras utanför det strandskyddade området

Skälet kan bara tillämpas på verksamheter och det krävs också att det inte går att utvidga verksamheten på en annan plats. Exempel på verksamheter är industrier och hamnområden.

Särskilt skäl 5: Angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför det strandskyddade området

För att det ska kunna räknas som ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden ge långsiktiga fördelar för samhället. En förutsättning är också att en annan placering är omöjlig eller i varje fall orimlig. Det kan till exempel röra sig om tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftsliv eller tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade.

Särskilt skäl 6: Annat mycket angeläget intresse

Ett mycket angeläget intresse innebär en unik situation med mycket speciella omständigheter.

Tomtplatsavgränsning och fastighetsgräns

När du får ett beslut om strandskyddsdispens görs samtidigt en så kallad tomtplatsavgränsning. Det är skillnad på fastighetsgräns och tomtplats. Fastigheten är hela marken du äger. Tomtplats är den del av fastigheten där du har hemfridszon och inom det området gäller inte allemansrätten.

Om fastigheten är liten kan tomtplatsen följa fastighetsgränsen men ofta är tomtplatsen mindre än fastigheten. Det har stor betydelse om det du planerar att göra ligger inom eller utanför din tomtplats men oavsett kan det krävas en dispens. Det är därför bra att alltid kontakta oss innan du gör något inom strandskyddat område.

Det kan finnas fler regler att tänka på

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra, till exempel:

  • Byggnationer kan även kräva bygglov.
  • Ny brygga eller pir kräver även anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till länsstyrelsen.
  • Muddring ska också anmälas som vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Tillsyn i Stenungsunds kommun

Vi utför strandskyddstillsyn i syfte att följa upp hur strandskyddsreglerna efterlevs och för att värna naturvärden och tillgänglighet för friluftslivet. I tillsynen kontrolleras förändringar som kan kräva strandskyddsdispens. Om en byggnation eller åtgärd inte har dispens och har uppförts emot strandskyddsbestämmelserna kan den behöva tas bort. Det räknas också som ett miljöbrott som kan leda till en åtalsanmälan. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden.

Ansök om strandskyddsdispens

Du kan söka dispens från strandskyddsreglerna. För att kunna få dispens krävs det att det finns ett särskilt skäl i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte påverka strandskyddets syften, det vill säga försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet.

Ansökan

Använd vår e-tjänst för att ansöka om strandskyddsdispens. Du behöver logga in med ditt bank-ID.

Ansök om strandskyddsdispens

Har du skyddad identitet är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med en blankett.

Följande ska finnas med i en ansökan:

  • beskrivning av vad du planerar att göra
  • skiss på det du planerar att göra
  • karta med placering
  • beskrivning av platsen till exempel växtlighet, markunderlag och hur marken används idag
  • motivering till varför ni behöver göra åtgärden
  • en förklaring till vilket särskilt skäl för att ge en strandskyddsdispens som finns
  • namn och adress till alla inblandade fastighetsägare.

I de flesta fall ansöker du om dispens hos oss. Men om marken också är skyddat som exempelvis naturreservat, naturvårdsområde eller Natura 2000-område ska ansökan skickas till länsstyrelsen. Om vi beviljar din ansökan ska dispensen granskas av länsstyrelsen som kan överpröva beslutet. Invänta alltid Länsstyrelsens beslut innan du påbörjar arbetet.

Avgifter

Vi ut avgifter för handläggning av ärenden och för det tillsynsarbete som vi genomför.

Ansökan om strandskyddsdispens10112 kronor

Sidan uppdaterad: 2024-06-18