Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Handläggning och avgifter

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats. Här kan du också läsa om handläggningstider.

Handläggning

Handläggningstid för lov och förhandsbedsked

I plan- och bygglagen står det att ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom tio veckor från det att ett komplett ärende har kommit in.

Handläggningstiden börjar räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Tiden kan i vissa fall förlängas ytterligare tio veckor. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Handläggningstid för anmälningsärenden

Anmälningsärenden ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom fyra veckor från det att behövliga uppgifter har kommit in. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor.

Handläggningstiden börjar alltså räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende, till exempel kompletta ritningar och eventuella remissyttranden. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för till exempel bygglov, förhandsbesked, anmälningar och nybyggnadskartor. En planavgift kan också tas ut. Vi tar även ut en avgift om du återtar ditt ärende, ärendet avvisas eller du får ett avslag på din ansökan.

Bygglov, anmälningar och förhandsbesked

Bygglovstaxa 2024 - Gäller ärenden inkomna 2024 Pdf, 291 kB.

Bygglovstaxa 2023 - Gäller ärenden inkomna 2023 Pdf, 216 kB.

Bygglovstaxa 2022 - Gäller ärenden inkomna 2022 Pdf, 286 kB.

Bygglovstaxa 2021 - Gäller ärenden inkomna 2021 Pdf, 827 kB.

Särskilt om solceller

Avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak är ändrad. Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2023 (dnr: KS 2022/1159) att avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak ska uppgå till 500 kronor för ansökningar som kommer in efter den 1 maj 2023.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan minskas avgiften. Avgiften minskas med en femtedel för varje påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det är endast vissa avgifter som ingår i handläggningen som minskas.

Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska minskas varje vecka. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir avgiften noll för de delar som ska reduceras. Efter att tidsfristen för handläggning har överskridits med fem veckor kan det inte någon ytterligare reduktion komma i fråga.

Fakturaadress

Var noga med att du lämnar korrekt fakturaadress och att du meddelar oss om den ändras under ärendets gång. Vi skickar fakturan till den adress som du angett på ansökan eller meddelat oss skriftligt på annat sätt. Har vi gjort fel gör vi en ny faktura och en kredit om det behövs men inte annars. För din egen skull är det viktigt att vi har rätt uppgifter

Planavgift

Om din fastighet ligger inom någon av dessa sex detaljplaner kan du behöva betala en planavgift:

  • 129 Valeberget
  • 146 Jörlanda-Berg
  • 157 Näs
  • 168 Stenungsön
  • 221 Sävelycke
  • 274 Småindustri-Munkeröd

Planavgift tas ut för ny- och tillbyggnader. Bygger du en ny komplementbyggnad tas planavgift ut om den är större än 50 kvadratmeter bruttoarea.

Exempel på vad planavgiften kan bli:

Bygga enbostadshus - ca 63 000 kronor
Tillbyggnad av enbostadshus större än 50 m² - ca 31 500 kronor

Byggsanktionsavgift

Om du har byggt olovligt måste du betala en byggsanktionsavgift. Avgiftens storlek beror på vad det olovliga bestått av.

Svartbygge, olovligt byggande

Avgifter för kartor, utstakning och lägeskontroll

Mätningstjänster

Hur vi behandlar personuppgifter?

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälningar eller liknande i Stenungsunds kommun så behöver vi enligt tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar registrera din ansökan och därmed även dina personuppgifter så som personnummer (för fakturering och e-tjänster) hos oss.

Eftersom det alltså följer av lag att vi måste registrera dina personuppgifter när du gör din ansökan godtar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) genom artikel 6:1 att vi gör det. Detta då ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning” (GDPR art. 6:1 p. e). Det behövs således inget samtycke från dig som söker för att registreringen av personuppgifterna ska vara tillåten.

Även andra personuppgifter kan omfattas

Även de personuppgifter som hör till dig som äger en fastighet och som någon annan ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller liknande för kommer att registreras i det ärende som lovet gäller. Dessa uppgifter hämtas från Fastighetsregistret automatiskt och de behövs i lovärenden eftersom kommunen enligt Plan- och bygglagens 9 kap. 41§ är skyldig att skicka beslut som gäller en fastighet till ägaren. Även denna registrering av personuppgifter godtas av GDPR genom lydelsen i artikel 6.1 på samma sätt som ovan och inte heller för denna personuppgiftsbehandling krävs samtycke.

Fastighetsregistret Länk till annan webbplats.

Används för att bedöma och ta beslut i ärenden

De uppgifter som finns i ansökningar eller anmälningar använder bygglovsverksamheten inte för någonting annat än att bedöma och ta beslut i det ärende de berör och som bakgrundsinformation vid senare ärenden som gäller samma fastighet. Ansökan/anmälan kommer dock att bli en allmän handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel om allmänna handlingar. Därmed blir den möjligt för vem som helst att begära ut från kommunens diarium precis som alla andra handlingar och beslut som finns hos kommunen.

Arkivering

Allmänna handlingar måste enligt arkivlagens regler sparas för framtiden i arkiv. Detta gäller även om ärendet som handlingen tillhör har avslutats, exempelvis genom att ett bygglov beviljats. Arkiveringen i lov- och anmälningsärenden sker delvis hos en fristående aktör – Comprima. Handlingarna i sådana ärenden (inkl. de personuppgifter som ingår i dem) kommer alltså att föras över till Comprima för arkivering. Vad Comprima får göra med de personuppgifter som de har tillgång till på detta sätt regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Comprima Software AB, personuppgiftsbiträdesavtal Pdf, 620 kB.

För mer information

Mer information om dina rättigheter enligt GDPR-lagstiftningen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.