Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förhandsbesked

Vill du bygga hus utanför detaljplanerat område är det lämpligt att du först söker ett förhandsbesked. I ett förhandsbesked prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra utan att du behöver ta fram bygglovsritningar.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från tekniska myndighetsnämnden. Nämnden tar ställning till om platsen är lämplig för bebyggelse i frågan om bland annat:

  • möjligheten att ordna trafik,
  • vattenförsörjning,
  • avlopp,
  • avfallshantering,
  • vatten- och luftföroreningar,
  • bullerstörningar.

Ibland kan frågan lösas relativt snabbt, men oftast krävs det olika utredningar först. Du som sökande ska vara förberedd att lämna in och bekosta sådana utredningar.

Översiktplanen är vägledande

Vår översiktsplan är vägledande för beslutet av förhandsbesked. Vi är restriktiva till nya bostäder i kustområdet och i kommunens orörda delar, till exempel Svartedalen. I övrigt finns det större möjligheter till att få ett positivt förhandsbesked om platsen är lämpligt.

Andra myndigheter får yttra sig i ärendet, till exempel om lämplig anslutning till väg, möjlighet till avlopp och om det finns fornminnen. Även grannar får möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsplanering

Strandskydd

Ligger området du vill bebygga inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens och få ett positivt beslut, innan du lämnar in ansökan om förhandsbesked.

Strandskydd

Kommunalt avlopp

Om du har möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt avlopp kontaktar du vår Teknikenheten för ett yttrande.

Kommunalt avlopp

Handlingar som ska skickas in

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Kartmaterial

  • Översiktskarta - markera tomtens läge, skala 1:10 000
  • Situationsplan av den tänkta avstyckningen - skala 1:1000
    Ska visa byggnadens föreslagna läge på tomten, planerad infart och placering av egen samt grannars enskilda brunnar. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna för hur du skriver ut en korrekt situationsplan.

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

3. Intyg om godkännande från samfällighetsförening

Om fastigheten ska anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning för VA.

4. Inför platsbesök

I samband med ansökan ska du tydligt markera den föreslagna avstyckningen och husets tänkta placering med pinnar på plats. Under handläggningen besöker kommunens handläggare platsen.

Så här ser ärendeprocessen ut för ett förhandsbesked.

1. Ansökan kommer in

Ärendet registreras och du får ett meddelande om detta via e-post. Inom en vecka får ditt ärende en handläggare och du får ett nytt e-postmeddelande med kontaktuppgifter till den personen.

Behöver ditt ärendet kompletteras har vi skyldighet att skicka ut en kompletteringsbegäran inom 3 veckor från ankomstdatum.

Mina byggärenden

2. Besök

Representanter från kommunen åker eventuellt ut och gör en bedömning på plats. I samband med ansökan ska du tydligt markera den föreslagna avstyckningen och husets tänkta placering med exempelvis pinnar på plats. Vi har rätt att gå in på din fastighet utan att be om tillstånd.

3. Remiss

Vi skickar ut ärendet på remiss inom kommunen. Det är till exempel till personer som arbetar med räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, avfall, trafik, vatten och avlopp.

Vid behov skickar vi även remiss till myndigheter och organisationer, som Trafikverket och Länsstyrelsen.

Vi skickar även remiss till berörda grannar eller övriga sakägare som får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Grannar har i de flesta fall tre veckor på sig att svara på remissen.

4. Förslag till beslut

Det är Tekniska myndighetsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. Handläggaren kommer att presentera ett förslag till beslut vid ett av Tekniska myndighetsnämnden sammanträden.

Ärendet ska vara utrett och förberett för ett beslut minst två veckor innan nämndens sammanträde.

5. Beslut

Tekniska myndighetsnämnden fattar ett beslut i ärendet.

Innan beslutet meddelas ska protokollet för Tekniska myndighetsnämndens sammanträde justeras. Justeringen sker normalt inom en vecka efter sammanträdet och det kan därför ta upp till 5 till 7 arbetsdagar innan beslutet meddelas.

Vid ett positivt beslut skickar vi beslut med tillhörande handlingar till den e-postadress som du uppgett. Ett beslut som inte överklagas vinner vanligtvis laga kraft fem veckor från det datum då vi har skickat beslutet till grannar och andra sakägare.
Ibland kan vi behöva delge med mottagningsbevis och då kan beslutet få annan laga krafttid.

Är beslutet negativt, det vill säga ett avslag på din ansökan, kommer vi att delge dig beslutet med brev genom förenklad delgivning.

Vi tar ut en avgift för både positiva och negativa beslut.

Handläggning och avgifter

6. Om du vill överklaga

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Både du och de grannar som bedöms som sakägare har möjlighet att överklaga ett beslut som gått er emot.

Du som har blivit delgiven ett beslut skriftligt har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet.

Läs mer på sidan Delgivning, yttranden och överklagan

Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Blir beslutet överklagat vinner det inte laga kraft förrän beslutet är prövat och avgjort av överprövande myndighet och vunnit laga kraft.

7. Vad händer efter att jag fått mitt beslut?

Ansökan om bygglov

Ett positivt förhandsbesked är bindande för oss vid ansökan om bygglov inom dessa två år. Om du inte gör din bygglovsansökan inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Du kan inte förlänga ett förhandsbesked. Har det upphört att gälla behöver du ansöka om ett nytt om du vill pröva om tomten är lämplig för byggnation.

En förutsättning för att bygglov ska beviljas är att ansökan överensstämmer med förhandsbeskedet. Ansökan måste även uppfylla plan- och bygglagens krav på bland annat utseende och funktion. Det innebär att nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller utformning.

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

Avstyckning

För att dela, lägga ihop eller överföra mark mellan fastigheter krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet som beslutar om avstyckning och reglering av fastigheter, samt övriga rättighetsfrågor som till exempel servitut och äganderätt.

Kontakta Lantmäteriet vid frågor om avstyckning, fastighetsreglering och rättigheter.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Ny adress

Adresser och lägenhetsnummer

Sidan uppdaterad: 2024-06-19