Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Delgivning, yttranden och överklagan

Som granne har du ibland möjlighet att lämna synpunkter på något som till exempel din granne ska bygga. På den här sidan kan du också läsa om hur du som granne delges beslut och hur du kan överklaga beslut.

Om du är missnöjd med beslutet i ett bygglovsärende kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt.

Vem kan överklaga?

Bara den som beslutet angår och som beslutet har gått emot kan överklaga.

Hur överklagar jag?

Skicka in en skriftlig överklagan. Överklagandet ställer du till Länsstyrelsen, men du skickar eller lämnar in det till tekniska myndighetsnämnden.

Skicka e-post till: kommun@stenungsund.se

Skicka brev till:
Stenungsunds kommun
Tekniska Myndighetsnämnden
Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och tekniska myndighetsnämnden inte anser att de kan fatta ett nytt beslut som gynnar dig skickas det vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan komma fram till att beslutet kvarstår eller att det upphävs. Om beslutet upphävs lämnas det tillbaka till oss för ny handläggning.

När överklagar jag?

Förenklad delgivning

Har du blivit delgiven ett beslut med förenklad delgivning, vilket är det sätt som vi vanligtvis använder oss av, finns information om överklagandetid vid förenklad delgivning i avsnittet om Delgivning längre ned på denna sida.

Delgivning med rekommenderat brev

Du som har blivit delgiven ett beslut med rekommenderat brev har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet, det vill säga hämtade ut beslutet.

Inte blivit delgiven

Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Vad ska finnas med på min överklagan?

 • Ange vilket beslut du överklagar (fastighetsbeteckning, beslutsdatum, paragraf i protokollet, ärendets diarienummer och kommun).
 • Berätta varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Tala också om ifall det är något annat länsstyrelsen borde känna till och ta hänsyn till vid prövningen.
 • Bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Har du inte dessa för stunden skriver du vilka handlingar du kommer att komplettera överklagandet med.
 • Uppge namn, personnummer, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress och annat som kan ha betydelse för att länsstyrelsen ska kunna nå dig.
 • Skriv under överklagandet. Om du anlitar ett ombud kan ombudet skriva under. Skicka i så fall med en fullmakt.

Försent inkommen överklagan

Om ditt överklagande kommer in för sent avvisas det. Du kommer att få beslutet med delgivning.

Boverkets information om överklagande av lov eller förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Vi delger bygglovsbeslut på två olika sätt, med förenklad delgivning eller med rekommenderat brev.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att kommunen skickar en handling du ska delges i ett brev. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.
För att kunna använda förenklad delgivning måste du ha fått information av oss om att vi kommer att använda det om vi behöver delge dig.

Hur går förenklad delgivning till?

 • Först skickar vi ett brev till dig som innehåller den handlingen du ska delges.
 • Nästa arbetsdag skickar vi ett till brev (ett kontrollmeddelande) om att beslutet är fattat och att vi har skickat handlingarna. Om du har fått beslutet i det första brevet behöver du inte göra något. Om du bara har fått kontrollmeddelandet ska du höra av dig till oss. Då skickar vi handlingarna igen.
 • Två veckor efter att beslutet har skickats till dig anses du delgiven (att du har tagit del av beslutet).
  Exempel: Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut räknas de tre veckorna från 15 mars till 5 april.

Vart skickas breven?

 • Breven skickas till din senaste kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har godkänt att din e-postadress kan användas.
 • Om breven kommer i retur skickar vi det till din folkbokföringsadress, om det är en annan.
 • Vi kan även skicka handlingarna för delgivning på annat sätt. Det kan bland annat innebära att du måste hämta ut ett rekommenderat brev hos hos ditt postombud.
 • Om du ändrar adress behöver du meddela oss detta.
 • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du gå igenom din post minst en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, till exempel vid semester, anmäl det till oss i förväg så kan vi ta hänsyn till det vid delgivningen.
 • Om delgivningen inte kan ske på ovan sätt på grund av att adresserna är felaktiga kan du komma att delges genom en annons i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Delgivning med rekommenderat brev

Har vi inte kunnat informera dig om att vi använder förenklad delgivning kommer vi att delge dig med rekommenderat brev. Delgivningen hämtas ut på ett av Postnords utlämningsställe. Du anses delgiven den dagen du hämtat ut brevet.

Grannar kan få lämna synpunkter på det du vill bygga, till exempel om:

 • ansökan avviker från gällande detaljplan
 • du ska bygga nytt hus eller en större tillbyggnad och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område
 • du ska ändra användning av en byggnad eller mark

Hur går det till?

Vi kontaktar grannarna. Beroende på ärendets karaktär så har berörda grannar mellan två och fyra veckor på sig att lämna synpunkter i ärendet.

Vi tar ställning till synpunkterna. Om de är så allvarliga att vi inte kan ge bygglov kontaktar vi dig. Du har då möjlighet att ändra din ansökan.

Beslutet delges sedan grannarna. De kan överklaga beslutet i tre veckor.

Har din granne sökt lov? Här kan du läsa om vilka möjligheter du har att påverka och hur du blir informerad av oss i kommunen, i olika byggärenden.

Vi rekommenderar alltid att grannar pratar med varandra inför planerade byggprojekt, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Yttranden från grannar

Har din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, finns inget krav på att du som granne ska höras i samband med att bygglovet prövas. Om ni däremot bor utanför detaljplanelagt område eller om grannen ska bygga på ett sätt som innebär att man gör en liten avvikelse från detaljplanen, ska du som granne alltid ges tillfälle att skicka in skriftliga synpunkter. Det kallas ett grannehörande.

Vem får ett grannehörande?

De grannar som delar gräns med den fastighet där lovet sökts, är alltid sakägare och får ett grannehörande. Fler grannar kan också bedömas berörda. Det kan då till exempel handla om grannar som har utsikt som kan påverkas av den tilltänkta åtgärden.

Det är bygglovshandläggaren på verksamheten för Bygg Miljö som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas.

Du som har fått ett så kallat grannehörande har möjlighet att lämna synpunkter. Loggar du in i vår digitala tjänst kan du även ta del av handlingar.

Lämna dina synpunkter digitalt

Vissa ansökningar kungörs

Är det många människor som berörs av lovansökan kan vi istället för ett grannehörande kungöra ansökan i ST-tidningen.

Hur hanteras inkomna synpunkter

Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Har det kommit in negativa synpunkter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Synpunkter om attefallsåtgärder

Bygger din granne något som omfattas av attefallsreglerna hörs inte du som granne eftersom det då är tillåtet att frångå kraven som finns i en eventuell detaljplan. All placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns måste de grannar som berörs alltid godkänna skriftligt. Godkännandet skickas in till verksamhet Bygg Miljö.

Allmän handling

Alla handlingar som kommer in till oss blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Alla handlingar lämnas ut, om någon begär det, så länge de inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur kan jag lämna in synpunkter

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du enklast genom vår e-tjänst. Du kan då hämta dokument om byggförslaget och skicka ditt svar direkt genom e-tjänsten. Dokumenten går bara att hämta under den tid du har möjlighet att svara.

Om du får ett grannehörande av oss har du tre veckor på dig att svara. Datum framgår av brevet.

Lämna dina synpunkter digitalt

Bygglovsenheten jobbar digitalt. Om du vill lämna in synpunkter gör du det enklast via vår e-tjänst "Hörande av grannar: se handlingar och lämna svar."

Bygg - Hörande av grannar: se handlingar och lämna svar

Du kan bara använda e-tjänsten när du fått ett brev ifrån oss. Du behöver Bank ID för att kunna gå in i e-tjänsten.

För dig som har Bank ID

Logga in i e-tjänsten för att se ritningar som tillhör ärendet och lämna eventuella synpunkter. Det är enkelt att följa instruktionerna i e-tjänsten. Dina synpunkter registreras automatiskt i vårt ärendehanteringssystem.

Lämna dina synpunkter digitalt
För dig som inte har Bank ID

Har du inget BankID kan du istället kontakta Kontaktcenter och be om att få ta del av handlingarna. Ditt svar lämnar du på blanketten som vi skickat till dig.
Du kan antingen mejla den till bygga@stenungsund.se eller skicka med post till:

Stenungsunds kommun,
Verksamhet Bygg Miljö,
444 82 Stenungsund

Om din granne har fått ett beslut i ett byggärende och du har fått ett meddelande om det, kan du använda vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Du kan se olika typer av lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) och de ritningar som hör till beslutet.

Du får ett brev när grannen fått lov

Gränsar din fastighet mot den fastighet som fått lovet, kommer du att få ett brev med information om beslutet. Har du BankID kan du logga in och se beslutet med tillhörande handlingar. Har du inget BankID och vill ta del av handlingarna kontaktar du kontaktcenter.

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Förenklad delgivning

Har du under lovprocessen blivit hörd och lämnat synpunkter mot förslaget, kommer du att delges beslutet. Om vi behöver skicka handlingar som du ska ta del av, delges, kommer det att ske med förenklad delgivning.

Läs mer under rubriken Delgivning på denna sida.

Alla beviljade lov kungörs

Alla beviljade lov kungörs i Post- och inrikes tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Att överklaga

Om din granne fått bygglov och du vill överklaga, måste du göra det innan lovet vinner laga kraft. Du har olika lång tid på dig beroende på om du blivit delgiven beslutet eller inte. Har du blivit delgiven beslutet med förenklad delgivning anses du delgiven två veckor från dagen vi skickade brevet till dig. Från delgivningsdagen har du sedan tre veckor på dig för att överklaga beslutet.

Har du inte blivit delgiven har du fyra veckor på dig att överklaga från det datum då lovet kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.

Läs mer under rubriken Överklaga beslut på denna sida.

Sidan uppdaterad: 2024-03-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.