Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygglov och anmälan steg för steg

Processen i ett ärende kan se lite annorlunda ut beroende på vad och var du ska bygga. På denna sida kan du steg för steg följa de olika ärendeprocesserna som finns för förhandsbesked, bygglov och anmälan.

Förhandsbesked

Så här ser ärendeprocessen ut för ett förhandsbesked.

Ärendet registreras och du får ett meddelande om detta via e-post. Inom en vecka får ditt ärende en handläggare och du får ett nytt e-postmeddelande med kontaktuppgifter till den personen.

Behöver ditt ärendet kompletteras har vi skyldighet att skicka ut en kompletteringsbegäran inom 3 veckor från ankomstdatum.

Du kan följa ditt ärende i vår e-tjänst Mina byggärenden.

Mina byggärenden

Representanter från oss åker eventuellt ut och gör en bedömning på plats. I samband med ansökan ska du tydligt markera den föreslagna avstyckningen och husets tänkta placering med exempelvis pinnar på plats. Vi har rätt att gå in på din fastighet utan att be om tillstånd.

Vi skickar ut ärendet på remiss inom kommunen. Det är till exempel till personer som arbetar med räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, avfall, trafik, vatten och avlopp.

Vid behov skickar vi även remiss till myndigheter och organisationer, som Trafikverket och Länsstyrelsen.

Vi skickar även remiss till berörda grannar eller övriga sakägare som får möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Grannar har i de flesta fall tre veckor på sig att svara på remissen.

Det är Tekniska myndighetsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. Handläggaren kommer att presentera ett förslag till beslut vid ett av Tekniska myndighetsnämnden sammanträden.

Ärendet ska vara utrett och förberett för ett beslut minst två veckor innan nämndens sammanträde.

Tekniska myndighetsnämnden fattar ett beslut i ärendet.

Innan beslutet meddelas ska protokollet för Tekniska myndighetsnämndens sammanträde justeras. Justeringen sker normalt inom en vecka efter sammanträdet och det kan därför ta upp till 5 till 7 arbetsdagar innan beslutet meddelas.

Vid ett positivt beslut skickar vi beslut med tillhörande handlingar till den e-postadress som du uppgett. Ett beslut som inte överklagas vinner vanligtvis laga kraft fem veckor från det datum då vi har skickat beslutet till grannar och andra sakägare.
Ibland kan vi behöva delge med mottagningsbevis och då kan beslutet få annan laga krafttid.

Är beslutet negativt, det vill säga ett avslag på din ansökan, kommer vi att delge dig beslutet med brev genom förenklad delgivning.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Både du och de grannar som bedöms som sakägare har möjlighet att överklaga ett beslut som gått er emot.

Du som har blivit delgiven ett beslut skriftligt har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet. Läs mer om tidsfrister och hur du gör på sidan Delgivning, yttranden och överklagan.

Delgivning, yttranden och överklagan

Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Blir beslutet överklagat vinner det inte laga kraft förrän beslutet är prövat och avgjort av överprövande myndighet och vunnit laga kraft.

Ansökan om bygglov

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen vid ansökan om bygglov inom dessa två år. Om du inte gör din bygglovsansökan inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Du kan inte förlänga ett förhandsbesked. Har det upphört att gälla behöver du ansöka om ett nytt om du vill pröva om tomten är lämplig för byggnation.

En förutsättning för att bygglov ska beviljas är att ansökan överensstämmer med förhandsbeskedet. Ansökan måste även uppfylla plan- och bygglagens krav på bland annat utseende och funktion. Det innebär att nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller utformning.

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

Avstyckning

För att dela, lägga ihop eller överföra mark mellan fastigheter krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet som beslutar om avstyckning och reglering av fastigheter, samt övriga rättighetsfrågor som till exempel servitut och äganderätt.

Kontakta Lantmäteriet vid frågor om avstyckning, fastighetsreglering och rättigheter.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Enkelt ärenden utan tekniskt samråd

Så här går ett ärende till om det är ett enkelt ärende utan tekniskt samråd. Din handläggare bedömer om det är ett enkelt ärende eller inte. Det står sedan i ditt bygglovsbeslut. Vid ett enkelt ärende behöver du ingen kontrollansvarig.

Ärendet registreras och du får ett meddelande om detta via e-post. Inom en vecka får ditt ärende en handläggare och du får ett nytt e-postmeddelande med kontaktuppgifter till den personen.

Behöver ditt ärendet kompletteras har vi skyldighet att skicka ut en kompletteringsbegäran inom 3 veckor från ankomstdatum.

Du kan följa ditt ärende i vår e-tjänst Mina byggärenden

Mina byggärenden

Vi skickar ut ärendet på en remiss inom kommunen. Det är till exempel till personer som arbetar med räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, avfall, trafik, vatten och avlopp.

Vid behov skickar vi även remiss till myndigheter och organisationer, som Trafikverket och Länsstyrelsen.

I vissa fall skickar vi även remiss till berörda grannar. Grannar får möjlighet att lämna synpunkter om ansökan inte följer detaljplanen eller om det inte finns någon detaljplan för området. Grannarna har i de flesta fall tre veckor på sig att svara på remissen.

Representanter från oss åker eventuellt ut och gör en bedömning på plats. Vi har rätt att gå in på din fastighet utan att be om tillstånd. Ibland blir du kontaktad för att gemensamt gå igenom den tänkta byggnationen.

Handläggaren eller tekniska myndighetsnämnden fattar ett beslut.

Vid ett positivt beslut skickar vi belsut med tillhörande handlingar till den e-postadress som du uppgett. Är beslutet negativt, det vill säga ett avslag på din ansökan, kommer vi att delge dig beslutet med brev genom förenklad delgvning.

Delgivning, yttranden och överklagan

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Det går även ut information om beslutet till alla berörda grannar. De grannar som eventuellt har lämnat synpunkter delges beslutet. I de flesta fall använder vi förenklad delgivning.

I enkla ärenden får du ditt beslut om startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet. Du behöver ett startbesked för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte med att du har fått ett beviljat lov. Börjar du bygga utan startbesked ska vi enligt plan- och bygglagen ta ut en sanktionsavgift.

Från den 1 juli 2018 har vi en ny förvaltningslag som säger att du inte får påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar du ska lämna in för att du ska kunna få ett slutbesked.

Det står också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll

I startbeskedet ska vi även upplysa om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om dispens för strandskydd, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Du som har blivit delgiven ett beslut skriftligt har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet.

Delgivning, yttranden och överklagan

Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Grannar som inte är nöjda med beslutet har också möjlighet att överklaga.

Det är dags att ansöka om slutbesked när byggnationen är klar och du kan visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbeskedet och andra eventuella villkor. Använd vår e-tjänst Ansöka om slutbesked.

Ansök om slutbesked

Det först när du har fått ett skriftligt slutbesked som du får börja använda byggnaden. I ditt startbesked står vad som gäller för just din åtgärd. När slutbeskedet är utskrivet kan du ta åtgärden i bruk. Vi avslutar ärendet hos oss.

Står det i starbeskedet att du måste ha ett slutbesked innan du tar åtgärden i bruk måste vi enligt lag ta ut en sanktionsavgift om åtgärden tas i bruk innan du fått ditt startbesked.

Svartbygge, olovligt byggande

Ärende med tekniskt samråd

Så här ser ärendeprocessen ut för ett ärende som kräver tekniskt samråd och kontrollansvarig.
Din handläggare bedömer om det behövs eller inte. Vad som gäller för ditt ärende står i ditt bygglovsbeslut.

Ärendet registreras och du får ett meddelande om detta via e-post. Inom en vecka får ditt ärende en handläggare och du får ett nytt e-postmeddelande med kontaktuppgifter till den personen.

Behöver ditt ärendet kompletteras har vi skyldighet att skicka ut en kompletteringsbegäran inom 3 veckor från ankomstdatum.

Du kan följa ditt ärende i vår e-tjänst Mina byggärenden

Mina byggärenden

Vi skickar ut ärendet på remiss inom kommunen. Det är till exempel till personer som arbetar med räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, avfall, trafik, vatten och avlopp.

Vid behov skickar vi även remiss till myndigheter och organisationer, som Trafikverket och Länsstyrelsen.

I vissa fall skickar vi även remiss till berörda grannar. Grannar får möjlighet att lämna synpunkter om ansökan inte följer detaljplanen eller om det inte finns någon detaljplan för området.

Representanter från oss åker eventuellt ut och gör en bedömning på plats. Vi har rätt att gå in på din fastighet utan att be om tillstånd. Ibland blir du kontaktad för att gemensamt gå igenom den tänkta byggnationen.

Handläggaren eller tekniska myndighetsnämnden fattar ett beslut i ditt ärende.

Vid ett positivt beslut skickar vi belsut med tillhörande handlingar till den e-postadress som du uppgett. Är beslutet negativt, det vill säga ett avslag på din ansökan, kommer vi att delge dig beslutet med brev genom förenklad delgvning.

Delgivning, yttranden och överklagan

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Det går även ut information om beslutet till alla berörda grannar. De grannar som eventuellt har lämnat synpunkter delges beslutet. I de flesta fall använder vi förenklad delgivning.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Du som har blivit delgiven ett beslut skriftligt har tre veckor på dig att överklaga från den dag du tog del av beslutet.

Delgivning, yttranden och överklagan

Har du inte blivit delgiven beslutet skriftligt kan du överklaga inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Grannar som inte är nöjda med beslutet har också möjlighet att överklaga.

I samband med att du får ett positivt beslut om bygglov får du också information om att du ska boka ett möte för tekniskt samråd. När du kontaktar byggnadsinspektören för att boka tiden får du även information om vilka handlingar som du ska ha med till det tekniska samrådet. Under det tekniska samrådet kan det ibland komma fram att fler handlingar behöver lämnas.

Behöver du lämna handlingar inför det tekniska samrådet gör du det via vår e-tjänst.

Bygg - handlingar inför tekniskt samråd

Vad är ett tekniskt samråd?

Vid det tekniska samrådet går vi igenom ditt projekt. Vi tittar på omfattningen, utformningen och de tekniska lösningar i ditt projekt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha ett underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

När hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd ska hållas i större projekt och i komplicerade ärenden. Det är till exempel vid nybyggnad av bostadshus och större tillbyggnader. Vi kallar till ett tekniskt samråd i beslutet om bygglov. Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta byggnadsinspektören för att bestämma en tid. Det är viktigt att du är ute i god tid innan planerad byggstart. Då hinner du ta fram eventuella handlingar eller göra ändringar efter samrådet. Det kan behövas för att du ska kunna få ett startbesked och få börja bygga.

Var hålls ett tekniskt samråd och vem är med?

Det tekniska samrådet hålls hos verksamheten för Bygg Miljö i kommunhuset i Stenungsund.

Vem ska vara med på ett tekniskt samråd?

 • Handläggande byggnadsinspektör
 • Kontrollansvarig
 • Byggherre

I vissa fall kan andra berörda vara med, till exempel arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

Vad görs på ett tekniskt samråd?

På ett tekniskt samråd diskuterar vi hur arbetet och arbetsplatsen ska planeras och organiseras. Vi går igenom handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning:

 • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen
 • bärförmåga
 • brandskydd
 • hygien, hälsa och miljö
 • bullerskydd
 • säkerhet vid användning
 • energihushållning
 • bredband.

På det tekniska samrådet bestämmer vi när vi ska genomföra eventuella arbetsplatsbesök och när vi ska ha slutsamråd.

Ibland kan det finnas behov av ytterligare tekniska samråd.

Kommunen dokumenterar det tekniska samrådet i ett protokoll. Det skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Byggherren och den kontrollansvarige ska ha träffats och gått igenom projektet tillsammans innan det tekniska samrådet, så att ni båda vet vem som har vilket ansvar.

Efter det tekniska samrådet får du beslut om startbesked. Du behöver ett startbesked för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte med att du har fått ett beviljat lov. Börjar du bygga utan startbesked ska vi enligt plan- och bygglagen ta ut en sanktionsavgift.

Från den 1 juli 2018 har vi en ny förvaltningslag som säger att du inte får påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Här kan du se när ditt bygglov har kungjorts:

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

När får man startbesked?

Du får ett startbesked när åtgärden antas uppfylla lagkraven. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet eller efter att ytterligare tekniska ritningar och dokument har lämnats in.

Din lösning för vatten och avlopp behöver vara godkänd innan vi kan ge ett startbesked.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar du ska lämna in för att du ska få ett slutbesked.

Det står också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll

I startbeskedet ska vi även upplysa om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om dispens för strandskydd, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Under byggtiden besöker byggnadsinspektören byggplatsen. Hur många besök och när under byggskedet de ska ske bestämmer vi på det tekniska samrådet. För ett enbostadshus kan arbetsplatsbesök ske till exempel när stommen är rest, innan man börjar klä in konstruktionen.

Vid det tekniska samrådet bestäms vem som kallar till besöket, minst 2-3 veckor före önskad tid. Normalt ska du som byggherre och den kontrollansvarige vara med.

Vid besöket kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att:

 • kontrollplanen, egenkontroller och bygglovet följs
 • den kontrollansvarige besöker byggplatsen tillräckligt ofta
 • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Den kontrollansvarige informerar byggnadsinspektören om projektets gång och vilka kontroller som har gjort.

Byggnadsinspektören skriver ett protokoll från besöket och skickar det till byggherre och kontrollansvarig.

När ditt bygge är färdigt har vi ett slutsamråd på byggplatsen. Det är byggherrens ansvar att kalla byggnadsinspektör och kontrollansvarig till slutsamrådet. Var ute i god tid, minst 2-3 veckor innan önskad tid. Vi rekommenderar att ha slutsamrådet minst en vecka innan beräknat inflyttningsdatum, för att ha tid att åtgärda eventuella brister.

Under slutsamrådet kontrollerar man:

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
 • den kontrollansvariges utlåtande
 • den kontrollansvariges och kommunens dokumentation om besöken på byggarbetsplatsen
 • dokumentation över arbetets utförande
 • behov av andra åtgärder
 • förutsättningarna för ett slutbesked

När byggnationen är färdigställd är det dags att ansöka om slutbesked. Du måste visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda (enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella andra villkor). Det kan ske i samband med slutsamrådet.

Ansök via vår e-tjänst:

Ansök om slutbesked

Först när du har fått ett skriftligt slutbesked får du börja använda byggnaden. Om du börjar använda byggnaden innan du har fått ett slutbesked, till exempel börjar flytta in möbler, måste vi enligt lag ta ut en sanktionsavgift för detta.

Svartbygge, olovligt byggande

Anmälningspliktig åtgärd

Så här ser ärendeprocessen ut för en anmälningspliktig åtgärd

Ärendet registreras och du får ett meddelande om detta via e-post. Inom en vecka får ditt ärende en handläggare och du får ett nytt e-postmeddelande med kontaktuppgifter till den personen.

Behöver ditt ärendet kompletteras har vi skyldighet att skicka ut en kompletteringsbegäran inom 3 veckor från ankomstdatum.

Du kan följa ditt ärende i vår e-tjänst Mina byggärenden

Mina byggärenden

Remiss

Anmälan som rör komplementbyggnader och tillbyggnader skickas på remiss inom kommunen. Det är till exempel till personer som arbetar med räddningstjänst, miljö och hälsoskydd, avfall, trafik, vatten och avlopp.

Besöka platsen

Representanter från kommunen åker eventuellt ut och gör en bedömning på plats. Vi har rätt att gå in på din fastighet utan att be om tillstånd. Ibland blir du kontaktad för att gemensamt gå igenom den tänkta byggnationen.

Denna information är enbart för dig som ska bygga ett komplementbostadshus.

När bygglovshandläggaren har granskat ditt ärende kommer du att få information om att du ska boka ett möte för tekniskt samråd. Kontakta byggnadsinspektören för att boka tiden. Vid denna kontakt får du även information om vilka handlingar som du ska ta med till det tekniska samrådet. Under det tekniska samrådet kan ni komma fram att du behöver lämna fler handlingar.

Behöver du lämna handlingar inför det tekniska samrådet gör du det via vår e-tjänst

Bygg - handlingar inför startbesked

Vad är ett tekniskt samråd?

Vid det tekniska samrådet går vi igenom ditt projekt. Vi tittar på omfattningen, utformningen och de tekniska lösningarna. Syftet är att vi efter samrådet ska ha ett underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

När hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd ska hållas i större projekt och i komplicerade ärenden. Det är till exempel vid nybyggnad av komplementbostadshus, bostadshus och större tillbyggnader. Som sökande får du information om när det är dags att kontakta byggnadsinspektören för att boka en tid. Det är viktigt att du är ute i god tid innan planerad byggstart. Då hinner du ta fram eventuella handlingar eller göra ändringar efter samrådet. Det kan behövas för att du ska kunna få ett startbesked och få börja bygga.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Det tekniska samrådet hålls hos verksamheten för Bygg Miljö i kommunhuset i Stenungsund eller digitalt via Teams.

Vem ska vara med på ett tekniskt samråd?

 • Handläggande byggnadsinspektör
 • Kontrollansvarig
 • Byggherre

Vad görs på ett tekniskt samråd?

På ett tekniskt samråd diskuterar vi hur arbetet och arbetsplatsen ska planeras och organiseras. Vi går igenom handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning:

 • tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen
 • bärförmåga
 • brandskydd
 • hygien, hälsa och miljö
 • bullerskydd
 • säkerhet vid användning
 • energihushållning
 • bredband.


På det tekniska samrådet bestämmer vi när vi ska genomföra eventuella arbetsplatsbesök och när vi ska ha slutsamråd.

Kommunen dokumenterar det tekniska samrådet i ett protokoll. Det skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Byggherren och den kontrollansvarige ska ha träffats och gått igenom projektet tillsammans innan det tekniska samrådet, så att ni båda vet vem som har vilket ansvar.

Handläggaren eller tekniska myndighetsnämnden fattar ett beslut om startbesked. Beslutet skickas till dig med e-post.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar du ska lämna in för att du ska kunna få ett slutbesked.

Det står också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll.

I startbeskedet ska vi även upplysa om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om dispens för strandskydd.

Negativt beslut

Om du får ett negativt beslut kommer vi att delge dig med brev och förenklad delgivning

Delgivning, yttranden och överklagan

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Läs mer om tidsfrister och hur du gör på sidan Delgivning, yttranden och överklagan.

Delgivning, yttranden och överklagan

Det är dags att ansöka om slutbesked när du kan visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbeskedet och andra eventuella villkor. Använd vår e-tjänst Ansöka om slutbesked

I de flesta fall är det först när du har fått ett skriftligt slutbesked som du får börja använda byggnaden. I ditt startbesked står vad som gäller för just din åtgärd. När slutbeskedet är utskrivet kan du ta åtgärden i bruk. Vi avslutar ärendet hos oss.

Ansök om slutbesked

Står det i starbeskedet att du måste ha ett slutbesked innan du tar åtgärden i bruk måste vi enligt lag ta ut en sanktionsavgift om åtgärden tas i bruk innan du fått ditt startbesked.

Svartbygge, olovligt byggande

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.