Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag av oss för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig, ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, anpassningar i badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

Vad krävs för att få bidrag?

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktions­nedsättningen. Behovet ska inte kun­na tillgodoses på något enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Det ska inte heller vara en åtgärd som hör till det normala underhållet av bostaden. Behovet ska inte ha uppstått på grund av byggtekniska brister.

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning eller bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för anpassning i din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en per­son med funktionsnedsättning i din bostad kan söka.

Vad kan du få bidrag till?

Du kan få bidrag till åtgärder som behövs för att klara vanliga boende­funktioner:

 • komma in och ut ur din bostad
 • förflytta dig i bostaden
 • laga mat och äta
 • sköta din hygien
 • sova / vila

Bidraget lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Exempel är att ta bort trösklar, anpassningar i badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och behovet inte kan ordnas på enklare sätt, genom till exempel hjälpmedel som tillhandhålls av regionen.

Om du byter bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är därför begränsade. Om du bygger nytt måste du se till att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos oss.

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

 • Komplett ifylld ansökan.
 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.
 • Kopia av nyttjanderättsinnehavares skriftliga medgivande till anpassningen.
 • Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över anpassningen.
 • Kopia av kostnadsberäkning/offert vid mer omfattande åtgärder.

Fastighetsägarens medgivande

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag måste du ha din eller dina fastighetsägares eller bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Ägarmedgivandet ska även innehålla information om vad som händer om du flyttar, så att du inte blir återställningsskyldig.

Utredning och beslut

När vi har fått din ansökan och den är komplett utreder en hand­läggare hos oss ditt ärende. Om det behövs bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Sedan tar vi ett beslut. Du får alltid ett skriftligt beslut.

Vem beställer arbetet?

När du fått ett beslut på bifall till din ansökan beställer du själv arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald. Beviljat bidrag från oss sätts in på ditt bankkonto.

Hur mycket får jag i bidrag?

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna. Om du väljer en dyra­re lösning får du själv betala den extra kostnaden.

Service och reparation

Om du tidigare har fått bidrag för tekniskt avancerad utrustning kan du ansöka om bidrag för service och reparation av dessa.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan i vissa fall få bidrag för att återställa lägenheten efter att personen som har haft behov av anpassningsåtgärden flyttat. Kontakta handläggaren hos oss för mer information.

Överklaga beslut

Om du får avslag på en del av din an­sökan eller på hela din ansökan får du alltid en skriftlig motivering till var­för. Vill du överklaga beslutet ska din överklagan ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Om handläggaren inte ser några skäl att ompröva beslu­tet skickar vi vidare överkla­gan till förvaltningsrätten.

Ansökningsblanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 463 kB.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för reparation, service och besiktning Pdf, 371 kB.

Ägarmedgivande Pdf, 190 kB.

Nyttjanderättshavares medgivande Pdf, 102 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01