Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillbyggnad

Oftast behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska göra en tillbyggnad men det finns undantag.

Tillbyggnad inom detaljplan

Balkong och burspråk

För ett en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan får du bygga balkong och burspråk utan bygglov. Balkongen får då vara max 6,0 kvadratmeter. Burspråket får vara max 3,0 kvadratmeter. Du måste uppfylla vissa krav för att få göra detta. Vill du bygga större behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.

Undantaget från bygglov gäller även för fritidshus, men inte för komplementbyggnader.

 • Även om du inte behöver bygglov måste åtgärden följa detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas regler om till exempel placering, byggnadsarea, byggnadsform och utformning.
 • Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från alla tomtgränser. (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen.)
 • Tillbyggnaden får inte göras på särskilt värdefull byggnad eller område. I Stenungsund finns sådana områden på Stenungsön (detaljplan nummer 168) och på Kyrkberget (detaljplan nummer 136).
 • Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg och materialverkan.
 • Om du ska bygga inom strandskyddsområde behöver du få strandskyddsdispens först.
  Strandskydd

Eventuell anmälan

Du kan behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan byggnationen påbörjas om:

 • tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs,
 • tillbyggnaden påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • tillbyggnaden sker i form av en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

Annan tillbyggnad

Din detaljplan styr hur stor tillbyggnad du får göra. I de flesta fall behöver du söka bygglov. Det finns dock några detaljplaner där du inte behöver bygglov för mindre tillbyggnader. Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan också göra en tillbyggnad utan bygglov om:

 • den är max 15 kvadratmeter bruttoarea,
 • den inte är högre än tacknockshöjden på det befintliga bostadshuset.
 • den inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen. Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.
 • du inte har gjort en sådan tillbyggnad tidigare,
 • innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Tillbyggnad utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför ett område med detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra en liten tillbyggnad av ett bostadshus och på tillhörande komplementbyggnader. Med grannens medgivande får tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Tillbyggnaden ska vara ett komplement till det befintliga huset och får inte bli dominerande. Rådgör med en bygglovshandläggare på verksamheten för Bygg Miljö vad som gäller för din fastighet.Tillbyggnaden måste uppfylla alla lagkrav och utföras i enlighet med Boverkets byggregler.

Utöver vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse får du också göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea, precis som inom detaljplan, läs under Annan tillbyggnad ovan. Det kräver att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du börjar bygga.

För större tillbyggnader behöver du söka bygglov

Åtgärderna ska utformas så de uppfyller:

 • de tekniska egenskapskraven,
 • utformningskraven när det gäller god form-, färg- och materialverkan.

Strandskydd

Omfattas området av strandskydd kan en strandskyddsdispens behövas.

Strandskydd

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

1. Anmälan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.

3. Kartmaterial

 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten.

Du kan skriva ut en egen Situationsplan i vår Kartportal. Instruktioner hur du gör detta finns under rubriken Kartunderlag på sidan Ritningar och handlingar till bygglov.

Ritningar och handlingar till bygglov

4. Kontrollplan vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplan

5. Skriftligt godkännande från grannar

Ett skriftligt godkännande på separat situationsplan om avståndet är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.
 • Markplaneringsritning

3. Kartmaterial

Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från tilltänkt hus till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till tänkt husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område

 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning.
Beställ en situationsplan

4. Kontrollplan vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplan

5. Anmäla kontrollansvarig

För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)
Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB)

I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand.

Lägg till intressent i ditt byggärende

6. Dagvatten

Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.