Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Solceller, solpaneler och solfångare

Att installera solceller, solpaneler och solfångare kan vara en bygglovspliktig åtgärd.

Information om solceller, solpaneler och solfångare

Solceller, slpaneler och solfångare på en- eller tvåbostadshus och andra typer av byggnader kräver inte bygglov eller anmälan om du uppfyller vissa krav. Mer information kan du få från Energimyndigheten och deras Solelportal:

Solelportal Länk till annan webbplats.

På Boverket hittar du mer information om att lovplikten är borttagen

Boverket - bygglovbefriade åtgärder Länk till annan webbplats.

Inom detaljplan

För en- och tvåbostadshus och andra byggnader behöver du inte bygglov om solfångare och solcellspaneler:

 • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial,
 • det följer husets taklutning och/eller väggar.
 • det inte väsentligt ändrar husets eller omgivningens karaktär,
 • huset inte ligger i ett område med bevarandevärde enligt detaljplanen (till exempel Kyrkberget och Norra Stenungsön),
 • huset inte ligger i en detaljplan som har en bestämmelse om takmaterial och/eller färg på taket.

Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Utanför detaljplan


Utanför detaljplan behöver du inget bygglov för att installera solceller, solpaneler eller solfångare. Särskilda regler kan gälla om det till exempel finns bevarandevärde på byggnaden.

Kontakta en bygglovshandläggare på Bygghenheten via Kontaktcenter.

Kontakta vår energirådgivare för teknikrelaterade frågor

Avgift för solceller

Avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak är ändrad. Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2023 (dnr: KS 2022/1159) att avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak ska uppgå till 500 kronor för ansökningar som kommer in efter den 1 maj 2023.

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.
 • Markplaneringsritning

3. Kartmaterial

Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från tilltänkt hus till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till tänkt husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område

 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning.

Ritningar och handlingar till bygglov

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

4. Kontrollplan vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplan

5. Anmäla kontrollansvarig

För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)
Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB)

I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand.

Lägg till intressent i ditt byggärende

6. Dagvatten

Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.