Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Riva, rivningslov

Vill du riva något måste du göra en ansökan om rivningslov eller göra en anmälan om rivning. Vilket du behöver göra beror på var fastigheten ligger.

Inom detaljplan

Bor du inom detaljplan ska du göra en ansökan. Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked. Bygglovsbefriade åtgärder, till exempel en friggebod eller Attefallshus, kräver ingen ansökan för att riva.

Här kan du se om du bor inom detaljplanelagt område:

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplan (gäller även för sammanhållen bebyggelse) ska du göra en anmälan. Innan du börjar riva måste du invänta ett startbesked. Det krävs dock ingen anmälan för att riva komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Inventering av material

Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan ska du göra en inventering av vilka material som finns i byggnaden som ska rivas och redovisa dessa i en rivningsplan. Där redovisar du även på vilket sätt rivningsmaterialet kommer att tas om hand.

Återbruk av byggmaterial

Vid rivning av en byggnad så måste nödvändigtvis inte allt byggmaterial slängas. Material kan istället lämnas för återbruk så att någon annan kan använda det i sin byggnad istället. Det är dock viktigt att veta när materialet är tillverkat, då allt material inte är lämpligt för återbruk av hälsoskäl.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en broschyr med information om bland annat vilka material som kan lämnas för återbruk beroende på när de tillverkades. Broschyren heter Byggåterbruksguiden och ger även information kring vilka platser som tar emot byggmaterial för återbruk.

Byggåterbruksguiden - IVL Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.

Har du ett bygglovsärende eller anmälningsärende så krävs det en redovisning av vilka byggprodukter som kan återanvändas samt vilket avfall åtgärden ger upphov till i antingen kontrollplanen för ärendet eller i övriga bilagor.

Rivningsavfall

Information om godkända transportörer med tillstånd finns hos på Länsstyrelsens webbplats. Genom att anlita godkänd transportör hamnar avfallet hos godkänd mottagare av verksamhetsavfall.

Godkända transportföretag hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Eget rivningsavfall mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år kan köras till återvinningscentralen.

Återvinningscentraler

Om Avfallshantering för företag och verksamheter

Efter rivningen

När rivningen är utförd ska du skicka in:

  • signerad kontroll- och rivningsplan
  • transportdokument
  • vågkvitto

Dokumenten skickas till Byggenheten. Detta ligger till underlag för slutbeskedet.

1. Anmälan/ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra.

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Situationsplan (karta) - skala 1:500

Ska visa vilka byggnader som ska rivas.

Du kan skriva ut en egen Situationsplan i vår Kartportal. Instruktioner hur du gör detta finns under rubriken Kartunderlag på sidan Ritningar och handlingar till bygglov.

Ritningar och handlingar till bygglov

3. Fotografi eller ritning på det som ska rivas

4. Kontrollansvarig

I e-tjänsten kan du samtidigt anmäla kontrollansvarig. För enklare byggnader behöver du ingen kontrollansvarig.

Lägg till intressent i ditt byggärende

Kontrollansvarig

5. Kontrollplan

Din kontrollplan ska minst innehålla:

  • att rivningen följer beslutet
  • att rivningen följer rivningsplan

Kontrollplan

6. Rivningsplan

Din rivningsplan ska innehålla:

  • uppgifter om byggår, eventuellt tidigare renoveringsår och vad som renoverade
  • uppgifter om byggnadens användning och uppbyggnad
  • materialinventering med lista över mängd och typ av material som uppkommer
  • rivningsmetod
  • mottagare av rivningsmaterialet

Förslag till Rivningsplan Pdf, 138 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.