Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Eldstad, kamin och rökkanal

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver ett startbesked innan du installerar din eldstad och sedan ett slutbesked för att få börja elda.

Tänk på att krav på anmälan även kan gälla för:

 • nyinstallation av äldre kaminer
 • byte av kamin eller rökkanal
 • installationer av kassett i befintlig öppen spis
 • byte av bränsletyp från exempelvis ved till pelletseldning.

Byta ut en kamin?

Om du bara byter ut din gamla kamin mot en ny som är CE- eller SP-märkt och inte gör några åtgärder på rökkanalen, så behöver du inte lämna in någon anmälan. Vid byte till kaminer som saknar denna märkning, kontakta Byggenheten för att få reda på vad som gäller.

Du måste ha ett startbesked innan du börjar installera

När du anmält till oss att du ska installera eldstad eller rökkanal ska du vänta på ett skriftligt startbesked från oss innan du får göra installationen.

Startbeskedet gäller i två år. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked.

Du behöver ett slutbesked från oss innan du eldar

Efter att installationen är klar ska en sotare (sakkunnig brandkonsult) godkänna installationen. Skicka in besiktningsintyget från sakkunnig tillsammans med styrkt kontrollplan och en ansökan om slutbesked när installationen är färdig. När vi fått handlingarna får du ett slutbesked.


Du måste få ett skriftligt slutbesked från oss innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal.

Det är du som ser till att anläggningen godkänns och att intygen skickas till oss.

Kontakta en sotare redan när du planerar din eldstad

Ska du installera en ny rökkanal är det lämpligt att du först tar kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen. Du kan också få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Har du en befintlig rökkanal kan den behöva renoveras innan den tas i bruk.

Skorstenens höjd och placering

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 m över taket måste den förses med stege.

När du väljer skorstenshöjd bör du bland annat ta hänsyn till den vanligaste vindriktningen, brandfara vid fastbränsleeldning (ved, kol, torv med mera) och risken för gnistspridning.


Enligt Boverkets författningssamling och byggregler gäller följande för skorstenshöjd:

 • Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att få en god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i
  dess omgivning.
 • Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kilowatt ges ut av Naturvårdsverket.

Behöver jag bygglov?

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Varför är det anmälningspliktigt?

Det är lagkrav att anmäla en eldstad. Samma regler gäller i hela landet.
Typ av eldstad, vikt, effekt och placering är av intresse för räddningstjänsten vid eventuell händelse av brand. Anmälan till kommunen är ett sätt att arkivera dessa uppgifter och för att säkerställa att installationen blir besiktigad av sakkunnig.

Handläggningstid

När ditt ärende är komplett har vi enligt plan- och bygglagen fyra veckor på oss att ta ett beslut i ditt anmälningspliktiga ärende. Tiden kan förlängas till åtta veckor om ärendet ”är av större vikt eller principiell betydelse”.

Ett ärende kan vara komplett när ansökan kommer in eller först när du kompletterat med de uppgifter som vi begärt i en kompletteringsbegäran.

1. Anmälan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Eventuellt en situationsplan

Detta beror på hur utsidan av byggnaden eventuellt påverkas. Fråga oss om du är osäker.

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

3. Kontrollplan

Kontrollplan

4. Prestandadeklaration

Du behöver skicka in följande prestandadeklarationer:

 • Uppgift om typ av skorsten med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.
 • Uppgift om typ av eldstad med typgodkännandecertifikat
  Bifoga gärna aktuell sida ur informationsbroschyr.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.