Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bostadshus - nybyggnad

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område är det detaljplanen som styr:

 • var på tomten du får bygga huset,
 • hur högt och stort huset får vara,
 • i vissa fall färg och material på tak och fasad.
Gällande detaljplaner - Kartportalen

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område utreder kommunen om det är lämpligt att bygga ett hus där du vill. Det finns många saker att ta hänsyn till. Det är till exempel:

 • möjligheten till vatten och avlopp,
 • vägar,
 • buller,
 • om det finns fornlämningar,
 • avstånd till kollektivtrafik.

Om du är osäker på om du kommer att få bygglov kan du först söka förhandsbesked. Då prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar.

Förhandsbesked

Klimatdeklaration

Det är krav på att du ska lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Kravet innebär att de som söker bygglov för vissa typer av byggnader kommer att behöva klimatdeklarera dessa innan de får tas i bruk.

Mer information om klimatdeklaration av byggnader och vilka byggnader som är undantagna från kravet hittar du i Boverkets digitala handbok om klimatdeklarationer.

Information om klimatdeklaration hos Boverket Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd

Du måste själv se till att du har alla tillstånd som behövs när du bygger. Exempel på tillstånd du kan behöva är:

 • Bygger du nära en samfälld väg ska samfällighetsföreningen ge tillstånd.
 • Om fastigheten ligger nära vattnet kan det finnas strandskydd.
  Strandskydd
 • Bygger du nära en järnväg eller Trafikverkets väg bör du kontakta Trafikverket för att höra vad som gäller.
 • Har du elledningar på tomten bör du kontakta elleverantören.
 • Finns det fornlämningar på tomten behöver du tillstånd från Länsstyrelsen .

Ny adress

 • Saknar din fastighet adressnummer? Beställ via vår e-tjänst eller kontakta Kart- och mätenheten.
Beställ adressnummer

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.
 • Markplaneringsritning

3. Kartmaterial

Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från tilltänkt hus till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till tänkt husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område

 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

4. Kontrollplan vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplaner

5. Anmäla kontrollansvarig

För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB)
Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)

I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand via "Lägg till intressent i ditt byggärende".

Lägg till intressent i ditt byggärende

6. Dagvatten

Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19