Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ändring av byggnads yttre

Vill du ändra en byggnads yttre, det vill säga göra en fasadändring, behöver du för det mesta bygglov.

Du behöver bygglov

Exempel där bygglov kan krävas:

 • Ta upp nya dörrar och fönster, ändra eller ta bort befintliga.
 • Ändra färgen på en byggnad.
 • Ändra fasad eller takmaterial.
 • Bygga takkupor.
 • Bygga altaner.
 • Sätta upp balkonger eller ändra befintliga.

Byta material eller kulör på fasad eller tak

Ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område

På ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanelagt område behöver du för det mesta inte bygglov för att byta material eller kulör på fasad eller tak.

Du behöver bygglov om:

 • Byggnadens yttre förändras mycket.
 • Områdets karaktär påverkas.
 • Hus eller område är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.
 • Detaljplanen eller områdesbestämmelser har bestämmelser om färg och material.

Du kan behöva göra en anmälan om brandskyddet eller konstruktionen påverkas väsentlig av ändringen.

Se om din fastighet har en detaljplan här:

Gällande detaljplaner - Kartportalen

Ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område kan du byta material och kulör på ditt en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader utan bygglov

Du kan behöva göra en anmälan om brandskyddet eller konstruktionen påverkas väsentlig av ändringen.

Kommersiella byggnader kräver lov

Alla hus och byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader till dessa kräver lov. Exempel på byggnader som kräver lov:

 • Flerfamiljshus
 • Industribyggnader
 • Skolor
 • Affärshus
 • Semesterstugby
 • Hotell

Du får i vissa fall byta fasad- och takmaterial utan bygglov. Förutsättningen är att fasaden vetter in mot en kringbyggd gård.

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.
 • Markplaneringsritning

3. Kartmaterial

Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från tilltänkt hus till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till tänkt husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område

 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning.

Ritningar och handlingar till bygglov

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ situationsplan

4. Kontrollplan vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplan

5. Anmäla kontrollansvarig

För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB)
Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB)

I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand.

Lägg till intressent i ditt byggärende

6. Dagvatten

Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19