Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Altan och uteplats

Du får bygga en altan eller uteplats med mur eller plank runt omkring utan bygglov, om det sker under vissa förutsättningar.

Skyddad uteplats

Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats om:

 • du bygger den längre bort än 4,5 meter från tomtgränsen
 • du bygger den länge bort än 4,5 meter från tomtgränsen
 • muren eller planket är max 1,8 meter högt

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. De bygglovbefriade taken får även byggas på friggebodar, attefallshus och andra komplementbyggnader.

Om bygglovbefriat skärmtak hos Boverket Länk till annan webbplats.

Om du vill bygga en altan utan tak behöver du inget bygglov så länge höjden ovan mark inte överstiger 1 meter. Däremot kan räcket/staketet kräva bygglov om det faller inom ramarna för plank.

Om plank på sidan Staket, mur och plank

Närmare tomtgränsen än 4,5 meter?

Ibland kan du få bygga altanen närmare tomtgränsen än 4,5 meter, men kontakta då alltid en bygglovhandläggare för att vara säker på vad som gäller för just din fastighet. Vi rekommenderar även att du pratar med dina grannar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Vad ska en ansökan innehålla?

1. Ansökan med kontaktuppgifter och information om vad du ska göra.

Ansökan om bygglov och andra åtgärder

2. Ritningar av planer, fasader och sektioner

 • Planritningar - skala 1:100
  Ange de utvändiga huvudmåtten. Redovisa vad varje rum ska användas till, tillgängligheten för funktionshindrade och om det finns fast inredning.
 • Fasadritningar - skala 1:100
  Redovisa befintliga och blivande markkonturer utefter byggnadens olika fasader ända ut till tomtgräns. Ange väderstreck på varje fasad.
 • Sektionsritningar - skala 1:100
  Ange nivåskillnader, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd. Vid nybyggnad ska du också ange plushöjd på färdigt golv.

3. Kartmaterial

Rita in det som ansökan avser. Måttsätt med huvudmått och med minst två olika mått från huset till fastighetsgränsen. Måtten till fastighetsgränsen ska vara vinkelräta mot fastighetsgränsen. Redovisa infarter, utfarter och parkeringsytor. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv och redovisa VA-ledningar från förbindelsepunkt till husliv eller från VA-anläggning till husliv.

Inom detaljplanerat område
 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Inom detaljplan ska du använda en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan finns uppgifter om fastighetens exakta läge och mått. Det finns också uppgifter om befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. På nybyggnadskartan ska du rita in den tänkta byggnationen.

Du behöver en nybyggnadskarta om du ska bygga något på marken. Ibland kan du behöva det även i andra fall, men då kommer din handläggare att be om det i efterhand.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Beskrivning av måttsättning på nybyggnadskartan Pdf, 13 kB.

Du beställer din nybyggnadskarta genom kommunens e-tjänst

Beställ nybyggnadskarta
Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse
 • Situationsplan - skala 1:500
  Situationsplanen ska visa din fastighet och de fastigheter som ligger runt omkring. Alla befintliga byggnader måste finnas med och visas i rätt läge och utformning. Rita in komplementbyggnad eller tillbyggnad. Redovisa mått till fastighetsgränsen och till övriga byggnader på tomten.

Nybyggnadskarta och situationsplan

Du beställer din situationsplan genom kommunens e-tjänst

Beställ en situationsplan

4. Kontrollplan - bara vid enklare byggnationer

Vid enkla byggnationer där du inte behöver en kontrollansvarig ska du skicka med kontrollplanen när du ansöker. Annars redovisar du förslaget till kontrollplan senare vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska redogöra för vilka egenkontroller som ska göras under byggtiden och ska anpassas till varje enskilt projekt.

Kontrollplan

5. Kontrollansvarig

För nybyggnationer och stora tillbyggnader (cirka 50 kvadratmeter) måste du ha en kontrollansvarig som är certifierad enligt plan- och bygglagens regler. I vår e-tjänst kan du anmäla kontrollansvarig samtidigt som du söker lov eller anmäla i efterhand.

Anmäl kontrollansvarig vid ett senare tillfälle i e-tjänsten "Lägg till intressent i ditt byggärende".

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida (Kiwa Certification AB) Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s webbplats (Research Institutes of Sweden AB) Länk till annan webbplats.

Lägg till intressent i ditt byggärende

6. Dagvattenhantering

Redovisa på en situationsplan (karta över din fastighet) hur du tänker ta om hand fastighetens dräneringsvatten och det regnvatten (dagvatten) som hamnar på dina hårdgjorda ytor, till exempel tak och parkering. Redovisa hur du leder vattnet på fastigheten och dimensioner för exempelvis infiltrationsmagasin och ledningar. Vissa fastigheter har möjlighet att leda sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattensystem.

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.