Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Luften utomhus

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett och samma dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Utsläpp till luft kan ge effekter både på människors hälsa och på miljön.

Luften vi andas

Luften vi andas består till största delen av kväve och syre. I små men mätbara mängder finns även ädelgaser, koldioxid och andra ämnen som vi kallar luftföroreningar. Luftföroreningarna kommer till stor del från fordonstrafiken. Därför är luftföroreningarna som regel värre i tätorterna än på landsbygden. Även vedeldning för bostadsuppvärmning och vissa industrier bidrar till luftproblemen.

Luftföroreningar påverkar människor

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare.

Så kan du undvika luft­föroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar.

Allra sämst luft utsätts du för när du kör bil. Då har du utsläppen rakt framför dig. Reser du kollektivt är luften ofta bättre än i en personbil. Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt. Undvik också tomgångskörning.

Miljöeffekter

Luftföroreningarna påverkar också naturen och miljön och ger upphov till bland annat klimatförändringar, försurning och övergödning. Marknära ozon ger skador på växter, vilket påverkar ekosystem och minskar avkastningen från jord- och skogsbruk. Luftföroreningar kan också medverka till att kulturföremål och konstruktioner förstörs genom korrosion.

Kommunens koldioxidbudget

Vi kontrollerar luftkvaliteten i kommunen

Vi ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i kommunen, i förhållande till de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft. Kontrollen sker genom samverkan mellan flera kommuner och både genom mätningar och beräkningar.

På Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens webbplats finns en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Stenungsund.

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen (lvfgoteborgsregionen.se) Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27