Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Under år 2025 kommer vi införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Med två stycken fyrfackskärl kommer du i villa att få en egen miniåtervinningsstation vid ditt ordinarie hämtställe. Vissa undantag kan komma att ske där det idag är svårt för sopbilen att komma fram. Du som bor i lägenhet kommer också få det enklare att sortera ut dina förpackningar.

renhållningsarbetare står bakom en sopbil för att fästa ett fyrfackskärl för tömning

Du som bor i villa kommer få två fyrfackskärl att sortera i

För de flesta hushåll kommer den fastighetsnära insamlingen ske via fyrfackskärl som ser ut som ett vanligt sopkärl men insidan är indelad i fyra fack. Du kommer få två kärl. I dem kan du utöver mat- och restavfall sortera ut tidningar och dina förpackningar av:

 • metall,
 • färgat- och ofärgat glas,
 • papper,
 • plast.

I samband med att du får de nya fyrfackskärlen kommer vi att hämta dina gamla kärl för rest- och matavfall.

Insidan av ett fyrfackskärl där en person sorterar sitt pappavfall i rätt fack

Foto: PWS Nordic AB

Framkomligheten styr vart du får ditt avfall hämtat

För att minimera mängden transporter vid insamling av förpackningsavfall behövs nya sopbilar som är längre och tyngre än de fordonen som hämtar avfall idag. Kommunen och Renova AB har inventerat framkomligheten till alla fastigheter i Stenungsunds kommun. Det innebär att vi varit ute och undersökt hur vägen fram till fastigheten ser ut och vilka vändmöjligheter som finns för den nya sopbilen.

Checklista för avfallshantering

Alla mått är rekommendationer som grundar sig på en säker arbetsmiljö, Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen och kommunens lokala avfallsföreskrifter.

Farbar väg

Som fastighetsägare finns det många krav att uppfylla och ett av dem är att vägen till kärlen ska vara farbar.

Om vägen fram till kärlet inte är farbar så kan kommunen komma överens med fastighetsägaren om nytt hämtställe. Alternativt anvisar kommunen en plats där kärlen ska placeras på hämtningsdagen. Fler alternativ är att dela kärl med en eller flera närliggande grannar och ha en gemensam uppställningsplats.

Att renhållningsfordonet kan ta sig fram på ett säkert sätt skapar en säker och trygg boendemiljö för dig som abonnent och en god arbetsmiljö för vår personal.

Eftersom regeringen beslutat om fastighetsnära insamling av förpackningar, arbetar vi för att tillhandahålla fastighetsnära sortering till så många hushåll som möjligt. Hushåll som inte kan få fastighetsnära sortering, på grund av framkomligheten, kommer få mer information hemskickad.

Hos vissa fastigheter kommer inte den nya sopbilen kunna ta sig fram på ett säkert sätt då vägen inte klassas som farbar. Det kan exempelvis bero på att det saknas vändplats eller att vägen är för smal. Detta kan innebära att några fastighetsägare får en ny placering av sina kärl.

Läs mer i checklistan för avfallshantering om vad som krävs för att vägen ska räknas som farbar.

Se själv vad du kan göra för att få tillgång till fyrfackskärl vid din fastighet i checklistan.

Vilka parametrar som behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna hämta dina kärl vid fastigheten. Här i checklistan finns en sammanfattning av vad som krävs.

Hämtnings- och transportväg

Transportväg är den väg hämtningsfordonet använder för att hämta avfall från fastigheter.

 • Transportvägen måste uppfylla bärighetsklassning bärighetsklass två, BK2.
 • Hämtningsfordonet får inte köra på gång eller cykelväg. Inte heller på skol- eller förskolegård eller innergård.
 • Hämtningsfordonets angöringsplats eller lastzon ska inte vara skymd av exempelvis backkrön, kurva, växtlighet och bebyggelse. Bebyggelse kan vara plank med mera.
 • Om det inte finns möjlighet till rundkörning eller är en genomfartsgata måste det finnas utrymme för hämtningsfordonet att vända. Fordonet ska kunna komma till och från hämtningsplatsen utan att behöva backa. Vid vändning krävs en vändzon med en radie på 9 meter eller vid T-korsning ett djup på 15 meter.

Vänta med att bygga ett kärlställ till dina kärl. I samband med att man ställer ut de nya kärlen kan du få en annan hämtplats, om man till exempel backar för att komma fram, eller om dragvägen från hämtplatsen till sopbilen är mjuk eller lutar.

Plats för de nya fyrfackskärlen

Kärlen kräver en hårdgjord yta på cirka 1 meter djup och 2 meter bred.

Som hårdgjord yta räknas asfalt, betong, plattor eller liknande. Löst grus, singel och gräs räknas inte som hårdgjort underlag.

Dragväg

Dragväg är vägen mellan hämtstället och hämtningsfordonet lastningsplats. Lastningsplats är där fordonet stannar när det hämtar avfall.

 • Dragvägen ska vara jämn, plan, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager. Det gäller under hela året. Trappsteg, kullersten och kantsten får inte finnas.
 • Dragvägen ska vara så kort som möjligt.
 • Dragvägen ska ha en fri höjd på minst 2,1 meter.
 • Dragvägen ska ha en bredd på minst 1,2 meter, om den ändrar riktning bör den vara 1,35 meter.
 • Dragvägen bör inte ha en lutning. Om lutning inte kan undvikas bör lutningen inte överstiga 1:20 men får aldrig överstiga 1:12.

Fyrfackskärlen är bredare än dagens kärl. För att få plats med båda kärlen behövs en yta på cirka 1 gånger 2 meter. Tänk på att kärlen behöver stå på hårdgjort underlag, så det går att dra fram dem till sopbilen. På tömningsdagen ska draghandtagen vara ut mot vägen.

Ett kärl har måttet:

 • Bredd 77 centimeter
 • Höjd 111 centimeter
 • Djup 82 centimeter.
Två stängda fyrfackskärl som står bredvid varandra i trädgård, med byggt staket runt om

Foto: PWS Nordic AB

Insamling av förpackningar för dig i flerbostadshus

Bor du i lägenhet eller ett radhus är det styrelsen, fastighetsägaren eller hyresvärden som bestämmer från när den fastighetsnära insamlingen ska ske. Den ska ha införts senast 1 januari 2027. För de flesta kommer sorteringen kunna göras på samma ställe där du idag slänger ditt mat- och restavfall.

Varför gör vi detta?

Genom att göra det lättare att sortera förpackningar nära hemmet hoppas vi kunna minska restavfallsmängderna som går till förbränning och öka materialåtervinning.

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll i hela Sverige källsortera matavfall, förpackningar och tidningar vid sin fastighet. Det beslutade regeringen sommaren 2022 – en nödvändig lagändring för att fler ska ta hand om den resurs som avfallet är.

Vi kommer informera löpande

Vi kommer informera löpande om förändringarna som det här innebär.

Vanliga frågor och svar om fyrfackskärl

Vi har samlat vanliga frågor och svar för dig som omfattas av de nya fyrfackskärlen. Om du inte hittar svaret på din fråga så kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig som bor i villa eller fritidshus

Nej, alla kärl och fack är lika stora. Du kan dela kärl med en granne om du har lite avfall.  

Vill du hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till kommunen. Du köper själv en egen kompost. Tänk på att det ska vara en varmkompost och skadedjurssäker. Om du väljer att hemkompostera lämnar du facket för matavfall tomt. Du kan inte använda facket för matavfall i ditt fyrfackskärl för annat avfall än matavfall.

Ja, upp till två hushåll kan dela abonnemang och kärl. Priset per hushåll blir då grundavgiften plus delad hämtningsavgift. Är ni tre eller fler kan ni ha en gemensam avfallslösning.

Ansökningsblankett för delade kärl finns här

Ja, förpackningsavfall och tidningar kan du lägga löst. Av arbetsmiljöskäl och för att inte plastförpackningarna ska blåsa i väg vid tömning kan man samla mjukplasten i till exempel en brödpåse och knyta igen.  

Nej, kärlen kommer i par. Du måste ha båda kärlen för att få full sortering

Nej, från och med 2027 är det ett lagkrav om fastighetsnära insamling av förpackningar enligt förordningen om producentansvar för förpackningar. Kommunen kommer inte ha någon övergångsperiod utan från och med att ditt område får fyrfackskärlen är det dem som ska användas enligt kommunens lokala avfallsföreskrifter.  

Nej. Men de kommer se annorlunda ut. Kommunen arbetar med att utreda hur framtidens återvinningsstationer kommer att se ut.  

Våren 2025. När det närmar sig kommer kommunen skickat ut information.

Vänta med att bygga kärlhage tills du fått hem dina kärl. Kommunen arbetar tillsammans med Renova och inventerar alla hämtställen. Den nya sopbilen som kan tömma fyra olika avfallsslag samtidigt är längre och tyngre än sopbilarna som används idag. Där det idag är trångt och svårt att vända eller att komma fram, kan få en annan hämtplats för avfallet om inte vändplatsen och/eller vägen åtgärdas. Du kan också få en ny hämtplats på grund av att sopbilen backar för att tömma kärlen eller att arbetsmiljön är påverkad.  

Man har olika mycket restavfall beroende på i vilket skede man är i livet, har du till exempel blöjbarn kan det bli extra mycket avfall under en period. Du kan då beställa till ett extra kärl för restavfall. I det extra kärlet för restavfall får inget annat avfall än restavfall slängas.

Om det är felsorterat avfall i kärlet kommer det att lämnas kvar. Det kommer att lämnas en lapp på kärlet där det framgår vad det är som är felsorterat. Du kommer få ditt kärl tömt igen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extratömning mot en kostnad.  

Bilen har fyra olika fack. Vid tippning av avfallet tippas ett fack i taget i olika fickor på omlastningsstationen. Insamlat förpackningsavfall materialåtervinns och blir nya förpackningar, restavfallet förbränns och blir till värme och el. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogödsel används som gödning på jordbruksmark.  

Det ena kärlet kommer att tömmas varannan vecka. Det andra töms var fjärde vecka.

 • I det som töms varannan vecka kommer du att sortera ut matavfall, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar.
 • I kärlet som töms var fjärde vecka sorterar du ut restavfall, tidningar, metallförpackningar och plastförpackningar.

För dig som bor i flerbostadshus

Nej, vi kommer inte kunna hämta på samma dag. Ställer ni fram era avfallskärl idag, rekommenderar vi er att iordningställa en yta eller anordna ett utrymme där kärlen kan stå så att ni inte behöver ställa fram dem på tömningsdagen.

Beroende på förpackningsslag, finns det olika storlekar på kärl att välja mellan. För metall-, färgat- och ofärgade glasförpackningar kan man välja 190- eller 240-liters kärl. För pappers- och plastförpackningar kan man välja 190-, 240-, 370 eller 660-liters kärl.  

Producenterna ska ersätta kommunerna för bland annat insamlingen av förpackningsavfall. Beroende på vilket hämtningsintervall ni väljer/har behov av kommer hämtningen vara avgiftsfri eller debiteras. Läs mer om abonnemang för privatpersoner.

Från den 1 januari 2027 ska det finnas ett ändamålsenligt utrymme där hushållen kan sortera och lämna sitt avfall. Som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening kan du behöva iordningställa ett nytt, eller anpassa befintligt miljörum. För att det ska fungera bra både för de boende och för de som kommer att hämta avfallet, måste lagstiftning, vägledningar och råd för detta följas. Kärlen kan placeras utomhus under bar himmel, ytan och dragvägen ska vara hårdgjord och plan.  

Ja. Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill byta storlek eller hämtningsintervall.

Kärlen töms från var fjärde vecka upp till flera dagar i veckan, utifrån behov. Vid tätare hämtningsintervall kan ersättning utgå. Läs mer om abonnemang för privatpersoner.

Finns det en mindre verksamhet som är samlokaliserad i fastigheten idag och som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet att fortsätta med det. Det kan till exempel vara en frisör, restaurang eller butik i fastigheten. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de vill lämna sitt förpackningsavfall till kommunen. 

Sidan uppdaterad: 2024-06-20

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.