Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt kartlägger, analyserar och följer upp verksamheten, samt planerar, genomför och följer upp förbättringsåtgärder. Syftet är att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna utifrån bland annat skollag, läroplan och nationella mål.

Genom att systematiskt följa upp verksamheten kan vi få kunskap om vad som bidrar till en bra förskola och skola för våra barn och elever och få syn på områden som vi behöver arbeta mer med. Kvalitetsarbetet utgår från vad relevant forskning och beprövad erfarenhet lyfter fram som viktigt för våra barn och elevers lärande.

Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Med utgångspunkt i ett varierat underlag (exempelvis statistik, enkätsvar, intervjuer, dialog) sker analys på enhetsnivå, verksamhetsnivå och huvudmannanivå tre gånger om året utifrån aktuellt temaområde. Respektive tema följer upp olika delar av verksamheternas arbete för att ge en fördjupad bild över nuläge, framgångsfaktorer och utvecklingsbehov. Årshjulet är framtaget med Skolverkets rekommendationer för systematiskt kvalitetsarbete som grund.

Sidan uppdaterad: 2024-05-13