Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skolskjuts

Du som är vårdnadshavare behöver anmäla behov om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Här kan du läsa om hur du går till väga för att lämna anmälan om skolskjuts med buss och skolskjuts med mindre fordon.

Anmälan om skolskjuts görs läsårsvis eller vid exempelvis flytt eller byte av skola. Anmälan görs av elevens vårdnadshavare via e-tjänst.

Behov av skolskjuts

Förutsättningar för att bli beviljad skolskjuts till följd av färdens längd är att man har längre än:

  • 2 km till skolan om man går i årskurs F-3
  • 3 km till skolan om man går i årskurs 4-6
  • 5 km till skolan om man går i årskurs 7-9

En elev som bor växelvis på två olika ställen, där de båda adresserna ligger inom kommungränsen har rätt till skolskjuts, om något av boendena ligger så pass långt ifrån skolan som krävs för att man ska bli berättigad skolskjuts. Bor däremot eleven hälften av tiden utanför kommungränsen har kommunen inget ansvar att ordna med skolskjuts från den adressen.

Vid vissa funktionsnedsättningar kan eleven beviljas skolskjuts ifall hen har svårigheter att ta sig till och från skolan. Du som vårdnadshavare kan behöva skicka ett intyg till oss. Intyget kan bestå av ett medicinskt utlåtande av läkare, psykolog eller annan liknande befattning. Intyget bifogar du i samband med anmälan om behov av skolskjuts via e-tjänsten.

Om någon annan särskild omständighet ligger till grund för behov av skolskjuts gör kommun en bedömning i varje enskilt fall. Du får gärna kontakta oss om du har några frågor.

Anmäl behov av skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Stenungsunds kommun kan anmäla behov av skolskjuts med buss eller mindre fordon. Vid anmälan av behov om skolskjuts med mindre fordon behöver du ange tider för när eleven går i skolan, båda när eleven börjar och när eleven slutar. Anmälningsperioden öppnar i mitten av april för nästkommande läsår.

Anmälan om skolskjuts med buss
Anmälan om skolskjuts med mindre fordon

Vanliga frågor om busskort

Vilket busskort eleven kan få avgörs av hur många resor i veckan eleven gör. En elev som reser regelbundet med buss (4 resor i veckan eller mer) har möjlighet att få ett busskort som gäller för hela läsåret. Busskortet kallas då för skolkort eller läsårskort.

En elev som reser enstaka resor (mindre än fyra resor i veckan) har möjlighet att få ett busskort som kommunen laddar med en viss summa pengar och som gäller för ett visst antal resor. Busskortet kallas då för kontoladdningskort.

Kontroller görs så att antalet dagar man anmält skolskjuts för på sin anmälningsblankett stämmer överens med det verkliga behovet. Om du anmält felaktigt antal dagar kan kortet återkallas.

Alla busskort registreras av kommunen.

Skolkortet är personligt och gäller skoldagar mellan klockan 04.00-19.00 under höst- och vårtermin. Se till att spara skolkortet under sommaren eftersom det gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Vid lov och klämdagar kan trafiken komma att reduceras, alternativt att vissa turer inte körs. Busskortet är dock giltigt under höstlov, sportlov och påsklov.

Första dagen på läsåret kan eleven använda förra läsårets skolbusskort. Om du som elev inte har något skolkort så kan du ändå åka till skolan utan busskort första skoldagen. Första skoldagen delas nya busskort ut.

Om ni nyligen har flyttat till Stenungsund, eller har flyttat inom Stenungsund, så kommer eleven att få ett busskort så snart anmälan gjorts och skolskjuts har beviljats.

Både skolkort och kontoladdningskort finns registrerade hos Västtrafik. Om busskortet slutar fungera eller om eleven tappar bort det, måste eleven eller vårdnadshavare omgående anmäla det till skolans expedition. Skolexpeditionen spärrar då busskortet och beställer ett nytt.

Om eleven har glömt skolkortet hemma får eleven åka med bussen till skolan utan skolkort, men sedan måste eleven kontakta skolexpeditionen för att få en biljett för hemresan. Biljetten ska eleven visa för bussföraren när eleven åker hem.

Skolkort gäller även de första veckorna under höstterminen nästa läsår. Eleven kan åka med skolkortet den första skoldagen och tills eleven har får ett nytt skolkort från skolan. Tänk därför på att spara skolkortet under sommaren. Kontoladdningskort spärras efter läsårets slut.

Du som läser vissa ämnen på en högstadieskola eller annan skola och inte har busskort till och från skolan i vanliga fall får tillgång till ett påfyllt busskort. Busskortet är påfyllt med samma värde som det kostar att åka fram och tillbaka till skolan en dag i veckan.

Dessa kort behöver du inte anmäla behov om. De kommer att finnas på skolan innan behovet finns. Dessa kort ska återlämnas till skolan vid läsårets slut.

Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Stenungsunds kommun finns på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats..

Förseningar beror ofta på oförutsedda händelser som gör att tidtabellen inte kan hållas. Det kan vara fordonsbyte vid fordonsfel, hinder i trafiken, köbildning eller omlagd körväg på grund av trafikhinder. Det kan också bero på att bussen måste vänta in en annan försenad buss vid linjebyte.

Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram och ställas in. Sådana förhållanden riskerar huvudsakligen att inträffa vid vinterväglag. För information om inställda turer, se Västtrafiks hemsida eller Västtrafiksreseplanerare.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på www.stenungsund.se. Länk till annan webbplats.

Du kan se vilka busslinjer som trafikerar elevens skola på Västtrafiks webbplats. Använd reseplaneraren på Västtrafik och skriv in elevens hemadress och skolan ni ska till. Då kommer det upp vilken/vilka bussar som åker just er väg.

Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har glömt något på bussen kan du ta kontakt med Västtrafik.

Om du behöver ha kontakt med bussen under färd, ring 0771-41 43 00 så blir du kopplad till rätt person.

Vårdnadshavares ansvar och regler för skolskjuts

Vårdnadshavare ansvarar för att barn förbereds och klarar av att ta sig till skolan på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan. För att eleven ska känna sig trygg med skolskjutsen rekommenderar vi att ni lär barnet det namn på den hållplats de ska stiga av på. Du kan också lägga en lapp i barnets väska.

Vid förseningar av skolskjuts

Om skolskjutsen inte dyker upp på utsatt tid på morgonen så ska barnet alltid stå kvar och vänta. En försening inom 20 minuter anses som en acceptabel försening. Om bussen dröjer längre än 20 minuter är det en icke accepterad försening. Efter 30 minuter ska barnet alltid kontakta sin vårdnadshavare som i sin tur tar kontakt med skolan. Om bussen är försenad på eftermiddagen och på vägen hem från skolan ges information från skolan och/eller bussförare.

För dig som har blivit beviljad skolskjuts med mindre fordon

Som vårdnadshavare kan du inte själv beställa en ny resa eller göra förändringar i befintliga turer. Dessa måste göras av skolskjutssamordnaren. Kontakta därför skolskjutssamordnaren i god tid innan en förändring är aktuell. Ändringar tar 5-8 arbetsdagar att genomföra. Vid sen anmälan kan det vara svårt att genomföra din önskan om ändring.

Västtrafiks App

I Västtrafiks app kan du se hur elevens resa är bokad samt avboka resor. Du kan också se beräknad ankomsttid. I appen kan du också avboka en resa.

Ladda ner Västtrafiks app Länk till annan webbplats.

Kontakta Samres

Har du inte appen ringer du till Samres för besked om hämtningstid, avbokning av skolskjuts samt om skolskjutsen inte har kommit.

Mån-fre 06.00-16.30
Telefon 010-17 30 200

Kvällar och helger
Telefon 020-91 90 90

Vid missad upphämtning av skolskjuts på väg till skolan är det vårdnadshavarens ansvar att eleven tar sig till skolan. Om eleven missar skolskjutsen på hemresan kan skolpersonalen ringa om en ny bil. Om det eventuellt inte skulle dyka upp någon skolskjuts vid angiven tid och plats så behöver du som vårdnadshavare kontakta Samres för att de ska kunna skicka ut en ersättningsbil.

Försening av elev

Fordonet är skyldig att vänta 5 min på eleven. Chauffören är också skyldig att eftersöka eleven inom denna tidsram. Efter 5 min har fordonet rätt att åka från platsen. Varje försening påverkar hämttiden för nästa elev på hämtningsslingan och det därför viktigt att eleven är redo att åka när skjutsen kommer. Om föraren har fått tillförlitlig information om att eleven har avvikit från platsen, kan skjutsen åka från platsen tidigare än 5 min. Det kan till exempel vara på grund av att du själv kört eleven till skolan eller för att eleven är sjuk och inte ska åka till skolan.

Försening för skolskjuts med mindre fordon

Upp till 10 minuters försening räknas som en acceptabel försening. Vid mer än 10 minuters försening, kan du kontakta Samres för att få information om varför skjutsen är försenad, och när den beräknas komma. Samres tar kontakt med föraren, och meddelar därefter vårdnadshavaren. Regeln om att fordonet ska vänta i 5 minuter på eleven gäller även vid försening.

Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då kan skolskjutsen ställas in. Sådana förhållanden riskerar huvudsakligen att inträffa vid vinterväglag. För information om inställda turer, se information i Västtrafiks app.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på www.stenungsund.se. Länk till annan webbplats.

Om eleven blir sjuk under skoltid så kommer skolan att ta kontakt med skolskjutshandläggaren.

Om eleven blivit sjuk innan planerad skolskjuts så behöver du avboka din planerade skolskjuts i Västtrafiks app. Du kan också kontakta Samres för att avboka den planerade skolskjutsen.

Det är inte tillåtet att ta med en kompis i skolskjutsen.

Sidan uppdaterad: 2024-07-01