Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

Elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Ledning och stimulans

Elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det som ibland kallas för ”det kompensatoriska uppdraget”.
Utbildningen ska vara individualiserad, vilket betyder att den kan behöva utformas på olika sätt beroende på elevers individuella förutsättningar och behov. Därför behöver undervisningen differentieras och varieras och ibland omfatta det som kallas för extra anpassningar och särskilt stöd.

Elever som lättare uppfyller de betygskriterier och kriterier för bedömning av elevens kunskaper ska ha möjligheten att få ytterligare ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer extra anpassningar från det som betecknas som särskilt stöd.

Enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid kan till exempel vara att betrakta som stöd i form av extra anpassningar medan mer omfattande eller regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid utgör särskilt stöd.

Lärare gör en bedömning av elevers behov av extra anpassningar. Om extra anpassningar inte räcker, eller om det finns skäl att anta att det inte kommer att räcka, ansvarar rektorn för att elevers eventuella behov av särskilt stöd utreds.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet utmärker åtgärder för särskilt stöd. Särskilt stöd beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram eller den som rektor har delegerat detta till, för de åtgärder då detta är möjligt.
Särskilt stöd ska ges i den ordinarie elevgruppen där eleven ingår om det inte utifrån särskilda skäl beslutas av rektor att ges enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp. Målbilden i Stenungsund är att skapa inkluderande lärmiljöer där alla elever så långt det är möjligt går i sin ordinarie elevgrupp.

Åtgärdsprogram

Om utredning visar att eleven har behov av särskilt stöd, beslutas detta av rektor. Beslutet och åtgärderna dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är till för att planera och utveckla undervisningen och stödinsatserna.

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.