Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Information om skolplacering

Du har möjlighet att påverka vilken skola ditt barn ska gå på, utifrån vad du tror passar bäst för ditt barn. Alla barn som är bosatta i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Här kan du läsa mer om önskemål av skola, skolbyte och hur det går till.

I november året före skolstart i förskoleklass och i årskurs 7 är det möjligt att önska skola för ditt barn. Det betyder att ett önskemål om skola behöver göras året innan barnet ska börja på en ny skola. Detta görs mellan 15 november och 15 december via vår e-tjänst.

Det är möjligt att lämna önskemål om vilken skola som önskas i första hand, andra hand och tredje hand.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ha signerat önskemålet för att kommunen ska kunna handlägga detta.

Beslut om skola

Beslut om vilken skola ditt barn har placerats på lämnas i början på året. Beslutet kommer lämnas i e-tjänsten som önskemålet gjordes i.

Om önskemålet gjorts via blankett lämnas besked via post.

Fristående skola eller skola i annan kommun

Önskemål om en fristående skola eller en skola i en annan kommun görs direkt till respektive skola. Om ditt barn får en plats i en fristående skola eller i annans kommuns skola behöver hemkommunen meddelas. Meddela via vår e-tjänst.

Anmäl om byte till skola i annan kommun eller vid plats på fristående skola

Om du inte önskat skola

Om önskemål om skola inte har inkommit så placeras eleven på en av kommunens skolor. Besked om vilken skola eleven placerats på lämnas via post.

Om du flyttar till Stenungsunds kommun eller flyttar inom kommunen

Vid inflyttning till eller flytt inom kommunen görs önskemål om skolplacering via e-tjänst. Detta gäller även vid byte från fristående skola till en kommunal skola.

Om barnet ännu inte är folkbokfört i kommunen behövs ett intyg om framtida folkbokföring i kommunen bifogas, såsom ett köpekontrakt, hyreskontrakt eller kopia av ändring i folkbokföringsregistret.

Önskemål om skolplacering handläggs löpande. Om önskemål om skolplacering inte lämnas in kommer kommunen att placera ditt barn på en av kommunens skolor. Beslutet om skolplacering kommer lämnas i e-tjänsten som ansökan gjordes i.

Anmälan om skolplats

Så görs skolplaceringar

Alla elever har rätt att få en skolplacering i kommunen och alla vårdnadshavare har rätt att önska skola för sitt barn. Men skolor har ett beslutat antal platser i varje årskurs vilket innebär att en årskurs på en skola kan bli full och elever inte kan få plats på den önskade skolan. Då gäller enligt kommunens riktlinjer för skolplaceringar med följande urvalskriterier:

  1. särskilda skäl (beslutas av skolan),
  2. relativ närhet
  3. absolut närhet
  4. syskonförtur (årskurs F-6)
  5. lottning

Om barnet inte kan placeras på önskad skola

Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola så har du möjlighet att lämna ett nytt önskemål om ett skolbyte. Detta kan göras efter att skolplaceringarna utifrån inlämnade önskemål är klara. Då öppnar e-tjänsten igen för att lämna önskemål om byta av skola.

Det går också att överklaga beslutet om skolplacering. Information om hur du överklagar en skolplacering meddelas i samband med att beslutet lämnas.

Önskemål om att byta skola

Om det finns önskemål om att byta skola under läsåret är det möjligt att lämna in det till kommunen via e-tjänsten. Inkomna önskemål om skolbyte handläggs löpande och placeringar görs i mån av plats på önskad skola. Skolplacering görs i samråd med rektorer på avlämnande och mottagande skolor utifrån att planera en så bra övergång mellan skolorna som möjligt. Ett skolbyte påverkar alltid barnets skolgång, varför en noggrann planering av övergången behöver göras.

Inlämnat önskemål om skolbyte är bindande och placeringen på avlämnande skola avslutas direkt vid beslutet om placering på en ny skola lämnas. Det är alltså inte möjligt att tacka nej till en ny skolplacering efter inlämnat önskemål om skolbyte.

Här ansöker du om att byta skola Länk till annan webbplats.

Ny skolplacering kan påverka skolskjuts

Skolskjuts beviljas från barnets folkbokföringsadress till den skola som ligger närmast hemmet. Placering vid en annan skola kan innebära att skolskjuts inte beviljas om det uppstår organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Plats i förskola och fritidshem

Om ditt barn har plats i en kommunal förskola och ska börja i förskoleklass så övergår platsen automatiskt till en fritidshemsplats på elevens blivande skola. Platsen i förskolan behöver alltså inte sägas upp om barnet behöver plats på fritidshem. Om barnet inte behöver plats på fritidshem behöver platsen i förskolan sägas upp.

Om ditt barn inte går i kommunal förskola behöver du ansöka om plats i fritidshem. Du kan ansöka om fritidshem i vår e-tjänst.

Elever med skyddad identitet

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.
Du hittar blankett här Pdf, 263 kB.

Säga upp förskoleplatsen

Om ditt barn har gått i kommunal förskola så kommer denna plats automatiskt att bli en plats på fritids på skolan. Detta sker endast om du inte säger upp din förskoleplats. Om du inte önskar fritidsplats behöver du säga upp din plats på förskolan. Det är två månaders uppsägningstid.

Modersmålsundervisning

Du kan välja att ditt barn ska ha modersmålsundervisning om du som vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.

Modersmålsundervisning

Sidan uppdaterad: 2024-06-28