Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Barn- och elevhälsa

Rektor på skolan har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet. Pedagogisk personal och elevhälsoteamets kompetenser är alla delaktiga i skolans elevhälsoarbete och har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet är förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteam

Varje skola i Stenungsunds kommun har ett lokalt elevhälsoteam. Det är rektor som leder teamet och det innefattar nedanstående kompetenser:

 • skolsköterska
 • skolkurator
 • skolläkare
 • specialpedagog/speciallärare
 • skolpsykolog.

Utöver det lokala elevhälsoteamen finns andra kompetenser som arbetar med pedagogiskt stöd och på uppdrag av rektor. Det kan exempelvis vara socialpedagog eller studie- och yrkesvägledare.

Kontakt med skolans elevhälsa

Du som elev eller vårdnadshavare kan ta kontakt med mentor, rektor, skolkurator eller skolsköterska på din skola. Det kan variera när elevhälsans personal är på plats då de vanligtvis arbetar på flera skolor. Kontaktuppgifter går att fås av din skola eller via kommunens kontaktcenter.

Stödteam i förskolan

Elevhälsans stöd till kommunala förskolor består av specialpedagoger och psykolog som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ledorden är delaktighet och tillgänglighet för alla barn i förskolan. Elevhälsans stöd i förskolan sker på uppdrag av rektor.

Barn- och elevhälsans uppdrag i skolan

Barn- och elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet.

På individnivå är målet att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, vilket bland annat innebär ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

På grupp- och skolenhetsnivå ska elevhälsoarbetet bidra till en god lärandemiljö och goda och trygga uppväxtvillkor. Det innebär bland annat att elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan exempelvis innebära stöd i skolans elevhälsoarbete mot kränkande behandling, skolans undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa samt undervisning om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer om Barn- och elevhälsans uppdrag på Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program samt vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

I elevhälsans medicinska insats kan bland annat ingå att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
 • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer vid behov kan erbjudas upp till 18 års ålder, samt fullfölja vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Hälsobesök och vaccinationer

Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

 • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer
 • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
 • Synundersökning erbjuds vid behov
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
 • Synundersökning erbjuds vid behov

 • Vaccination mot HPV

 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg

 • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
 • Synundersökning erbjuds vid behov
 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

 • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
 • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och kontroll av rygg vid behov.
 • Synundersökning erbjuds vid behov

Mer om vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta och HPV.

Läs mer om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad: 2024-07-05