Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kungörelse om antagade av detaljplan för Kopper 2:13

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2024, § 89, antagit detaljplanen för Kopper 2:13, Bergsvägen i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 31 maj till och med 24 juni.

Kompletta antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och hos Samhällsbyggnad Exploatering, Stenungsunds kommun, Strandvägen 15 i Stenungsund.

Antagandehandlingar

Överklagande av beslut

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av plan ska vara skriftligt.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange protokollets paragrafnummer.
Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handling eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

För att ditt överklagande ska kunna föras vidare måste din skrivelse ha inkommit till kommunen senast den 24 juni 2024.

Överklagandet skickas till:
Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Exploatering
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund

Under förutsättning att överklagandet inkommit i rätt tid kommer det att överlämnas till Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, för prövning. När överklagandet överlämnats kan information om den fortsatta handläggningen erhållas från:

Vänersborgs Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg
Telefon: 0521-27 02 00

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.