Stenungsunds kommunvapen

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige lika länge som vi värmt upp våra bostäder och arbetsplatser med eldstäder. Sotning sker främst för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar.

Denna information vänder sig främst till den enskilde

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen beslutar om frister, det vill säga längsta intervall mellan sotningarna, medan  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som skall utföra kontrollen. Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Sotning och brandskyddskontroll

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll utfördes.
Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag;
• Sotning — i bemärkelsen rengöring
• Brandskyddskontroll Möjlighet för den enskilde fastighetsägaren att sota sin egen eldningsanordning omfattar endast sotningsmomentet, dvs. rengöringen. Tidsintervallet för brandskyddskontroll är två, tre eller sex år beroende på typ av anläggning och hur ofta den används. Läs mer här »

Sotning

Tekniska myndighetsnämnden ansvarar för all sotning. Sotning utförs på entreprenad av det sotningsföretag som nämnden tecknat avtal med. Kommunen får medge att en fastighetsägare själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Tillståndet kan återkallas om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte har utförts på ett tillfredsställande sätt. Sotningen omfattar rengöring, dvs. brandfarliga beläggningar rensas bort. Rengöring av eldstäder och rökkanaler innebär att alla ytor som utsatts för rökgas, rengörs mekaniskt från lösa brännbara beläggningar (dvs. förbränningsrum, konvektionsdelar, kanaler och spjäll). Rengöringen görs vanligen med en viska, av stål eller liknande material, som förs genom rökkanaler och övriga sotbelagda delar av förbränningsanläggningen.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av de sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med. Kontrollen utförs av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister upptäcks vid kontrollen som innebär fara för annan olyckshändelse än brand, ska den som gör kontrollen underrätta ansvarig myndighet.

Följande faktorer kontrolleras för att se hur de påverkar brandskyddet.
• Sotbildning och beläggningar
• Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
• Temperatur
• Tryckförhållanden
Brandskyddskontrollen omfattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Imkanaler/ventilationskontroll

Idag finns inga krav från kommunen på att imkanaler i bostadshus ska rengöras. För restauranger och större kök finns dock krav på att imkanaler ska rengöras och besiktigas. Obligatorisk ventilationskontroll (s.k. OVK-besiktning) ska ske i de flesta fastigheter. I småhus sker besiktning endast vid nybyggnation. Övriga fastigheter besiktigas enligt reglerna för tidsintervaller. Kommunen ansvarar för registrering och kontrollintyg.

Sotningsavgifter

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll fastställs av tekniska myndighetsnämnden. Aktuella sotningsavgifter finns att läsa under rubriken "avgifter" i den vänstra rubrikraden. De kan också beställas på telefon 0303-730000.

Anmälan om ändring

Sker förändring av eldningssätt eller eldningsanläggning kan det innebära ändring av tidsfristerna för sotning eller brandskyddskontroll. Anmälan görs till Stenungsunds skorstensfejarmästare Lennart Andersson, se högerkolumnen.

Brandvarnare och släckutrustning

Bränder i bostadshus uppstår ofta på grund av brister i eldstäder och skorstenar. Se till att du har lämplig släckutrustning tillgänglig i närheten av pannrummet, t.ex. en sexkilos pulversläckare. Dessutom ska det alltid finnas fungerande brandvarnare, minst en på varje våningsplan och helst utanför sovrummen

Kontakt

Skorstensfejarmästare

Johan Palevik
Telefon 0304-67 42 50
Telefontid mån-tors 8-12
info@sotningstjanst.se
www.sotningstjanst.selänk till annan webbplats

Kommunens kontakt i sotningsfrågor

Räddningstjänsten
tel 0303-73 81 02
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad av Britta Johansson, 2016-07-08