Stenungsunds kommunvapen

Eldstad och rökkanal

Installation av eldstad och rökkanal

När du ska installerar en eldstad, rökkanal eller byta till pelletseldning behöver du göra en anmälan. Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut om startbesked. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera dem innan du får startbeskedet. När du fått startbeskedet kan du påbörja din installation av eldstaden. Startbeskedet skickas hem till dig.

Du behöver även göra en anmälan när du ska installera en braskassett i befintlig eldstad med rökkanal.

Anmälningsblanketter och information hittar du här

En anmälan ska innehålla:

  • Blankett anmälan.
  • Kontrollplan
  • Uppgift som visar att rökkanalen är CE-märkt.
  • Uppgift som visar att eldstaden är CE-märkt.
  • Planritningar med inritad eldstad/rökkanal i skala 1:100
  • Fasadritningar, gavelfasad och långsida, med inritad rökkanal i skala 1:100

På alla handlingar ska du ange fastighetsbeteckning, ärendemening (dvs. vad ansökan gäller t ex. installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus), datum och underskrift. Handlingarna ska vara tydligt ritade, textade och kopierade. Ritningar på rutat papper kan inte godtas. Vi vill ha handlingarna i två exemplar, A4 eller nedvikta till A4.
Du kan lämna dem i Medborgarservice Samhällsbyggnad eller skicka dem till: Stenungsunds kommun Samhällsbyggnad/Plan bygg, 444 82 Stenungsund.

Slutanmälan

Du måste låta slutbesiktiga skorstenen av en sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare. Besiktningsintyg från sakkunnig skickar du, tillsammans med styrkt kontrollplan, till Samhällsbyggnad/Plan och bygg när installationen är färdigställd. När vi fått dessa handlingar skrivs ett slutbesked ut som skickas till dig och ärendet avslutas.

Här kan du läsa om sotning

Giltighetstid

Anmälan gäller i två år från det datum som du fick svar på din anmälan. Är anmälan inte nyttjad inom två år upphör den att gälla.

Avgifter

Avgift tas ut för anmälan. För 2016 är kostnaden för anmälan 1107 kronor. Vår ekonomiavdelning skickar en faktura till dig. Fakturan skickas efter att du har fått ditt startbeskedet.  

Vid klagomål på röknedslag kan Tekniska myndighetsnämnden besluta om begränsning av antalet eldningstillfällen.

Ur regelsamling för byggande BBR 2008, 6:743 skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Allmänt råd om skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW. De bör dels mynna över taknock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bland annat förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.
Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket.

Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått som anges i Svenska Gasföreningens energigasnormer, EGN 01 kapitel 7.9.4.4 (BFS 2008:6)

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
"Att umgås och trivas framför brasan". länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skorstenslösa kaminerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Frågor

Har du frågor, kontakta Haavard Øverland, bygglovingenjör.

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen-Börkén, 2016-02-25